Showing tender results for FFP3 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN None countryname Close date is after 2020-07-13

Country Buyer Title / description Value Published Due
Belgium ZONE DE SECOURS HAINAUT-EST Marché public d’achat de fournitures portant sur l'acquisition d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail pour la Zone de secours Hainaut-Est
Marché d’achat de fournitures en 22 lots ayant pour objet l’achat d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail pour les sapeurs-pompiers de la Zone de secours Hainaut-Est.Le présent ...
4.9 million 03/07/20 22/09/20
Bulgaria МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД - ГР. ГАБРОВО „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 32 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1.01. ...
134,966 16/06/20 16/07/20
Czech Republic VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky respirátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka respirátorů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) a Thomayerovu nemocnici (TN) na základě smlouvy o sdruženém nákupu. Každá ze stran sdruženého nákupu uzavře ...
145.5 million 29/06/20 27/07/20
Czech Republic NEMOCNICE NA BULOVCE Rámcová dohoda na nákup respirátorů třídy FFP3
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky respirátorů třídy FFP3 a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dýchacích polomasek s výdechovým ventilkem a filtrem třídy FFP3 a ...
12.0 million 15/06/20 16/07/20
Italy AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi necessari alla vestizione del personale sanitario per emergenza Covid-19. N. gara ANAC: 7799508
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi necessari alla vestizione del personale sanitario per emergenza Covid-19. Alla procedura oggetto del presente bando vengono applicati i termini di presentazione dell'offerta ...
1.2 million 30/06/20 15/07/20
Lithuania VŠĮ RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ Asmens apsaugos priemonės
Pirkimo objektas skaidomas į 12 (dvylika) pirkimo objekto dalių. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba ...
None 22/06/20 03/08/20
Lithuania VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Asmeninės apsaugos priemonės
Perkamos asmeninės apsaugos priemonės. 1) respiratorius turi būti:— FFP2 arba lygiavertės apsauginės klasės,— vienkartinis,— su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo,— anatomiškos formos, gerai priglundantis prie ...
None 06/07/20 21/07/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Przetarg nieograniczony na dostawy różnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu szczegółowo opisanego w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załączniku 2A, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2. Zamawiający wykazuje, iż:1) oferowany asortyment będący wyrobem medycznym ...
None 03/07/20 05/08/20
Poland „PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., z podziałem na 69 pakietów w ilościach i asortymencie określonym w ...
None 06/07/20 07/08/20
Poland SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 106 pakietów.Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do ...
1.2 million 24/06/20 30/07/20