Showing open and closed tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY Dostawa ambulansu typu C do transportu pacjentów bariatrycznych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
Dostawa ambulansu typu C do transportu pacjentów bariatrycznych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, kupowanych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia ...
None 26/05/20 30/06/20
Poland WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 10 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do ...
None 25/06/20 28/07/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa spłata bezspornych zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Legnicy polegająca na zaspokojeniu pierwotnych wierzycieli Zamawiającego poprzez nabycie wierzytelności od wierzycieli pierwotnych w drodze cesji (art. ...
None 18/03/15 23/04/15
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Roboty budowlane
Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach kontynuacji realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy: 1. Przedmiot zamówienia ...
None 01/06/12 09/07/12
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Roboty budowlane
Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach kontynuacji realizacji 2 zadań inwestycyjnych, na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy: 1. przedmiot zamówienia ...
None 13/07/12 21/08/12
Poland CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I JĘZYKOWEGO KADR W LEGNICY Przewóz 84 wychowanków młodz. ośrodków wych. z terenu woj. dolnośl. w wieku 12-18 lat i 14 ich wychowawców (ł. 98 osób) na 126 (każde po 4 g.) wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie woj. dolnośl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 126 usług transp. na wyjazdowe 4-godzinne zajęcia o charakterze terapeut. z zakresu hipoterapii, prowadzone w dni powszednie w g. 15:00-19:00 oraz w soboty, niedziele, podczas dni ...
None 18/07/18 23/08/18
Poland WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA Usługi wywozu odpadów
Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami - rejon ul. Żarkowskiej oraz ul. Długiej w Głogowie zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ na działkach ...
None 19/07/13 24/07/13
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU Zakup,dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu.
Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.; ...
None 20/10/20 02/11/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU – SP. Z O.O. Sukcesywne przyjęcie odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem: 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane subst
Przedmiot zamówienia obejmuje: przyjęcie przez wykonawcę od zamawiającego odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) ...
None 28/11/19 31/12/19
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI ZP 7/19 Dostawa leku do terapii bezinterferonowej w leczeniu WZW typu C
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku do terapii bezinterferonowej w leczeniu WZW typu C w nazwie międzynarodowej: GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM, dawka - 100mg +40 mg, w ilości 33 600 tabletek.
None 15/01/19 30/01/19