Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN None -value Close date is after 2020-10-01

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODWA W CHEŁMIE Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ...
None 09/09/20 12/10/20
Poland SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla zamawiającego, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi, dokładny opis stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa ...
None 02/09/20 06/10/20
United States NASA SHARED SERVICES CENTER 3M SCOTT E-Z Airline Respirator, 3M SCOTT Airline Hoses, and 3M SCOTT Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) 2nd regulators with quick-disconnects (QDs) E-Z Flo with Vibralert Quick Connect
3M SCOTT E-Z Airline Respirator, 3M SCOTT Airline Hoses, and 3M SCOTT Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) 2nd regulators with quick-disconnects (QDs) E-Z Flo with Vibralert Quick Connect
None 28/09/20 02/10/20
Poland LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych
Jest sprzedaż wraz z dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń medycznych typu:— zadanie nr 1: defibrylator transportowy – 4 zestawy;— zadanie nr 2: aparat EKG – 5 zestawów;— zadanie nr 3: ...
None 11/09/20 14/10/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
1. Przedmiotem zamówienia są: urządzenia medyczne.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33100000,3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach nr od 3a do 3n załącznika ...
None 11/09/20 14/10/20
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Pododdziału Geriatrii, w ilościach określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Aparat do echokardiografii ...
None 14/09/20 15/10/20
Poland „PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O. Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalist. sprzętu med. ze środków EFRR”
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez ...
None 15/09/20 21/10/20
Poland UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Dostawa fantomów i sprzętu medycznego
Dostawa fantomów, sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji, fantom do nauki intubacji dotchawicznej dorosłego, fantom w formie torsu, ...
None 29/09/20 03/11/20