„Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, segregowanych i innych pochodzących z realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i innych”

Closed 7 days ago

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU
Date published
Closed 38 days ago
Deadline
Closed 7 days ago
Categories
90533000 - Waste-tip management services

Contact
Beata Dybał
Email
dybal.beata@zuk.oswiecim.pl
Tel
+48 338423140
Address
ul. Bema 12A
Oświęcim
32-600
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-432411-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obsługiwanych przez Zamawiającego (dotyczy głównie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Zamówienie obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych oraz bioodpadów. Prognozowana ilość oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w tabeli zamieszczonej w siwz oraz formularzu cenowym i wynosi łącznie około 7 820 Mg.
Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych oraz bioodpadów.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług w zakresie:a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;b) przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z ustawą o odpadach;c) prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja podsitowa 0–80 mm) zgodnie z ustawą o odpadach; frakcja nadsitowa (> 80 mm) o wymaganej przez aktualne przepisy prawa kaloryczności winna zostać przekazana do zagospodarowania jako paliwo alternatywne;d) składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizat);e) wysortowania ze zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów surowców wtórnych z przeznaczeniem ich do odzysku;f) prognozowana ilość oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania wynosi łącznie około – 7 820 Mg;g) Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowania oferty.Kod odpadów Rodzaj odpadów Prognoza na rok 2021 [Mg]10 01 15 – 20,00 Mg,15 01 01 – 250,00 Mg,15 01 02 – 150,00 Mg,15 01 03 – 100,00 Mg,15 01 04 – 20,00 Mg,15 01 06 – 180,00 Mg,15 01 07 – 100,00 Mg,15 02 03 – 20,00 Mg,17 01 01 – 400,00 Mg,17 01 80 – 10,00 Mg,17 02 01 – 30,00 Mg,17 02 02 – 20,00 Mg,17 02 03 – 20,00 Mg,17 03 80 – 20,00 Mg,17 05 04 – 20,00 Mg,17 06 04 – 50,00 Mg,17 08 02 – 10,00 Mg,17 09 04 – 600,00 Mg,19 08 01 – 180,00 Mg,19 08 02 – 220,00 Mg,19 12 05 – 10,00 Mg,19 12 12 – 10,00 Mg,20 01 01 – 200,00 Mg,20 01 02 – 80,00 Mg,20 01 08 – 40,00 Mg,20 01 11 – 20,00 Mg,20 01 25 – 20,00 Mg,20 01 39 – 100,00 Mg,20 01 99 – 40,00 Mg,20 02 01 – 200,00 Mg,20 02 02 – 40,00 Mg,20 02 03 – 300,00 Mg,20 03 01 – 3.800,00 Mg,20 03 03 – 160,00 Mg,20 03 06 – 30,00 Mg,20 03 07 – 250,00 Mg,20 03 99 – 100,00 Mg.Podwykonawstwo:Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu ofertowym. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.Na podstawie art. 36b ust. 1a Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części usługi.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Szczegółowe warunki dot. podwykonawstwa precyzują także wzory umów stanowiące załączniki do SIWZ.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 20 % wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin