Sukcesywny odbiór (w tym transport) i zagospodarowanie odpadów powstających w instalacji oczyszczalni ścieków komunalnych

Closed 11 days ago

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.
Date published
Closed 45 days ago
Deadline
Closed 11 days ago
Categories
90533000 90513000 90513800 77120000 90512000 90513700 - Waste-tip management services

Contact
Teresa Tomasik
Email
zamowieniapubliczne@zgk.cieszyn.pl
Tel
+48 334794100
Address
ul. Słowicza 59
Cieszyn
43-400
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-420683-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (w tym transport) i zagospodarowanie odpadów powstających w instalacji oczyszczalni ścieków komunalnych znajdującej się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27. Pod pojęciem zagospodarowania należy rozumieć czynności takie jak: zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk (m.in. higienizacja odpadu o kodzie 19 08 05 jeśli będzie konieczna) lub unieszkodliwianie – odpowiednio zastosowane do poszczególnych rodzajów odpadów.Transport odpadów, szczegółowo wymienionych w punkcie 3, będzie się odbywał z oczyszczalni ścieków w Cieszynie znajdującej się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 pojazdami wyposażonymi w urządzenia GPS.
Zadanie obejmuje odpady:a) ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05 w orientacyjnej ilości do 26 ton dziennie (w dni robocze) – to jest ok. 520 ton osadu ściekowego miesięcznie;b) skratki o kodzie 19 08 01 w orientacyjnej ilości do 1,5 tony skratek tygodniowo – to jest ok. 6 ton skratek miesięcznie;c) zawartość piaskowników o kodzie 19 08 02 w orientacyjnej ilości do 7 ton miesięcznie.Powyższe ilości są przyjęte orientacyjnie na podstawie ilości zarejestrowanych przez Zamawiającego w latach ubiegłych. Rzeczywiste wartości mogą w niewielkim stopniu odbiegać od powyższych i będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego – z zastrzeżeniem czynników niezależnych od Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na zmiany w ilościach odpadów zbieranych przez Zamawiającego.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin