Dostawa testów, odczynników i podłóż wraz z dzierżawą analizatora do pracy w technice RT – PCR dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej

Closed 8 days ago

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
Date published
Closed 45 days ago
Deadline
Closed 8 days ago
Categories
33696500 - Laboratory reagents

Contact
Dagmara Samuła
Email
dsamula@spsk1.lublin.pl
Tel
+48 815344610
Address
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-419877-2020
Description

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa testów, odczynników i podłóż wraz z dzierżawą analizatora do pracy w technice RT – PCR dla potrzeb Zakładu Diagnostyk Mikrobiologicznej.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 2 zadania.3. Dokładne parametry techniczne analizatora zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ – „Formularz oferty – opis przedmiotu zamówienia – parametry graniczne”.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający będzie uważał produkt, o parametrach jakościowych nie niższych niż opisane oraz funkcjonalności, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne.
Podłoża mikrobiologiczne (bakteriologiczne, mikologiczne)Testy do identyfikacji grzybów – 100 paskówPodłoże chromogenne do izolacji i identyfikacji C. difficile – 240 szt.Podłoże do transportu i hodowli grzybów – 1 600 szt.Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji C.albicans – 240 szt. Testy diagnostyczne do jednoczesnego wykrywania 14 genotypów HPV wysokiego ryzyka onkogennego – 500 oznaczeńTesty diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy – 120 oznaczeńTesty genetyczne do diagnostyki w kierunku wirusa SARS – Covid–19 – 2 000 oznaczeńTesty genetyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile – 200 oznaczeńTesty genetyczne do jednoczesnej diagnostyki grypy oraz wirusa RSV – 200 oznaczeńTesty genetyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz – 100 oznaczeńTesty genetyczne do diagnostyki DNA Sreptococcus grupy B próbek z pochwy i odbytu – 10 oznaczeńPodłoże zwalidowane z testami do pobierania materiału w kierunku wirusa HPV z szyjki macicy 500 szt.Podłoże zwalidowane z testami do pobierania materiału w kierunku grypy i koronawirusa 1 100 szt.Dodatkowe moduły rekacyjne 2 szt.Materiały zużywalne, niezbędne do wykonywania badań+ dzierżawa analizatora do izolacji DNA, amplifikacji i detekcji

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin