Dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Closed 17 days ago

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
Date published
Closed 55 days ago
Deadline
Closed 17 days ago
Categories
39100000 - Furniture

Contact
Tomasz Turajski
Email
zamowienia.publiczne@zoz.gniezno.pl
Tel
+48 2228323
Address
ul. św. Jana 9
Gniezno
62-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-413831-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie. Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy mebli, sprzętu AGD oraz sprzętu medycznego transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego. Poprzez montaż należy rozumieć należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonych mebli, wypoziomowanie poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2a do SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy mebli, sprzętu AGD transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego. Poprzez montaż należy rozumieć należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonych mebli, wypoziomowanie poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań.2. Dodatkowe informacje w zakresie wymagań dotyczących zadania (części) nr 1:a) meble oraz elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;b) Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale;c) przed przystąpieniem do montażu Wykonawca wykona niezbędne pomiary na miejscu i dostosuje meble do pomieszczeń. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są wymiarami przybliżonymi, a konstrukcja mebli powinna być wykonana z zachowaniem określonych funkcji i warunków danych pomieszczeń;d) w terminie 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi projekt zabudowy meblowej, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym po odbytej wizji lokalnej i dostarczy mu niezbędne wzorniki kolorystyki i na tej podstawie ustali z Zamawiającym ostateczne kolory mebli i wyposażenia;e) w ramach dostawy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zamontuje oraz odda do użytkowania. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z tego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją, m.in. na ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu;f) Zamawiający wymaga wystawienia faktur cząstkowych w zakresie zadania (części nr 1) po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia dot. poszczególnych jednostek (oddziałów) Zamawiającego.3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):39150000-8 – Różne meble i wyposażenie,39151000-5 – Meble różne,39130000-2 – Meble biurowe,39141300-4 – Szafy,39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,33192000-2 – Meble medyczne. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu medycznego transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.Zamawiający wymaga wystawienia faktur cząstkowych w zakresie zadania (części nr 2) po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia dot. poszczególnych jednostek (oddziałów) Zamawiającego.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):33192000-2 – Meble medyczne,33100000-1 – Urządzenia medyczne.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin