Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych ......

Closed 12 days ago

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU
Date published
Closed 25 days ago
Deadline
Closed 12 days ago
Categories
90524000 - Medical waste services

Contact
Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291287, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
Email
zp@szpital.rybnik.pl
Tel
+48 324291226/87/88
Address
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-323967-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części:1.1. Formularz cenowy;1.A. Opis przedmiotu zamówienia;1.B. Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku;1.C. Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej – dotyczy pakietu nr 1 i 3.
Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodach:18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*),18 01 03* – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i ich toksyny,18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne i trujące: formalina, ksylen, aceton, toluen i inne,18 01 08* – leki cytostatyczne i cytotoksyczne,18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 (np. przeterminowane leki). Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych o kodach:15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,19 09 04 – zużyty węgiel aktywny,19 09 05 – nasycone lub zużyte żywice jonowymienne. Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi o kodach:— transport odpadu 18 01 03* „Materiał zakaźny dla ludzi” – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i ich toksyny, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze;— utylizacja odpadu 18 01 03* – „Materiał zakaźny dla ludzi”.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin