Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów typu żużel powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych

Closes in 13 days

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE
Date published
Closed 25 days ago
Deadline
Closes in 13 days
Categories
90511000 - Refuse collection services

Contact
Elżbieta Kurek
Email
przetargi@khk.krakow.pl
Tel
+48 122691505
Address
ul. Jana Brożka 3, pokój 138, I piętro
Kraków
30-347
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-323911-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zakładanych ilości. Szacunkowe terminy rozpoczęcia wykonywania zamówienia podane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części.
Część nr 119 01 07* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych – 6 300,00 Mg.Szacunkowy termin rozpoczęcia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów – I–II kwartał 2021 r. b) Część nr 219 01 13* popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne – 1 700,00 Mg.Szacunkowy termin rozpoczęcia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów – I–II kwartał 2021 r. c) Część nr 319 03 04* odpady niebezpieczne, częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08 oraz 19 03 05 odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 – łącznie 150,00 Mg.Szacunkowy termin rozpoczęcia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów – I-II kwartał 2021 r.Odpady o kodzie 19 03 04* – odpady niebezpieczne, częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08 będą wytwarzane wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku analizy odpadów po procesie stabilizacji wartości uzyskane w trakcie analizy będą przewyższać wartości dopuszczalne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277).

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin