Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji: tokarka z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowane stanowisko załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych

Closes in 13 days

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLGICZNY W SZCZECINIE
Date published
Closed 28 days ago
Deadline
Closes in 13 days
Categories
42632000 42997300 - Numerically-controlled machines for metal

Contact
Agnieszka Orłowska
Email
dzp@zut.edu.pl
Tel
+48 914494321
Address
al. Piastów 17
Szczecin
70-310
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-318740-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych współpracujących ze sobą urządzeń: tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych wraz z wyposażeniem. Dalsze informacje co do zamówienia podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Pzp. W postępowaniu nie przewiduje się (nie ma zamiaru) ani zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się też stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejsze...
1. Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych współpracujących ze sobą urządzeń: tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów wraz z wyposażeniem. Całość powyższego zwana jest dalej łącznie jako „sprzęt”. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów, innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla wskazanego sprzętu podaje SIWZ.2. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu w miejsce: Hala Technologiczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19 a w Szczecinie.2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia sprzętu, polegające na:• wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowanie, zestawienie, podłączenie), z uwzględnieniem warunków odnoszących się do instalacji sprzętu,• przeprowadzenie pierwszego próbnego jego uruchomienia,• wykonaniu dwóch rodzajów badań odbiorczych, których szczegóły podaje załącznik nr 2 SIWZ, mających na celu sprawdzenie poprawności i dokładności działania sprzętu.3) Przeprowadzenie u Zamawiającego, bezpośrednio po zakończonych pozytywnie badaniach odbiorczych, o których mowa w pkt 2) powyżej, dwóch szkoleń instruktażowych, dla co najmniej dla 6 osób, mających na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji:• trwającego od 4 do 5 dni – w zakresie obsługi tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską,• trwającego 1 dzień – w zakresie obsługi zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych.4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty wydania sprzętu Zamawiającemu.5) Wydanie Zamawiającemu:a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty).b) Dokumentacji technicznej, odrębnie dla tokarki i zrobotyzowanego stanowiska (jako maszyn), spełniającej wymagania całego pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 r. nr 199 poz. 1228 z póz. zm.). Wskazana dokumentacja techniczna podlega wydaniu w języku polskim (lub z tłumaczeniem na j. polski).c) Deklaracji zgodności WE odrębnie dla tokarki i zrobotyzowanego stanowiska (jako maszyn), spełniającej wymagania całego pkt 1 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 r. nr 199 poz. 1228 z póz. zm.).d) Innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu.Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty oraz oznakowania sprzętu w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w załączniku nr 2 SIWZ.6) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowania lub innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – wchodząW zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, co najmniej jednostanowiskowa.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin