Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 10 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Closed 7 days ago

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH
Date published
Closed 40 days ago
Deadline
Closed 7 days ago
Categories
34114121 33192160 33170000 - Ambulances

Contact
Małgorzata Warszawska
Email
wpr@wpr.pl
Tel
+48 326093140
Address
ul. Powstańców 52
Katowice
40-024
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-294601-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych w ramach RPO WSL 2014–2020, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014–2020. Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014–2020.
Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 10 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”. Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych w ramach RPO WSL 2014–2020, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014–2020. Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014–2020. Typ projektu: wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin