Odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie VII 2018 do XII 2019

Closed 7 days ago

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE
Date published
Closed 41 days ago
Deadline
Closed 7 days ago
Categories
90511000 90513600 90513700 - Refuse collection services

Contact
Tomasz Olszak
Email
tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel
+48 627473487
Address
Cielcza, ul. Gajówka 1
Jarocin
63-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-293264-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze wraz z załadunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin), które powstały w okresie od lipca 2018 r. do grudnia 2019 r. w Oczyszczalni ścieków. Sprawozdania z badań ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze wraz z załadunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie od lipca 2018 r. do grudnia 2019 r. (Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin), z terenu tej oczyszczalni.1.2. Ze względu na realizację robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w ramach postępowania pn. „Kontynuacja budowy ciągu technologicznego w ramach zadania modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina” obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu wywozu poszczególnych partii osadu i uzyskaniu jego akceptacji przez Zamawiającego. Realizacja wywozu osadu nie może powodować przerw w realizacji robót budowlanych. W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z transportu osadu Wykonawca zostanie obciążony kosztami przestoju firm realizujących roboty budowlane na terenie oczyszczalni ścieków.1.3. Realizacja umowy przez Wykonawcę nie może powodować utrudnień w realizacji umowy podmiotu wybranego przez Zamawiającego, który to podmiot jest odpowiedzialny za zachowanie ciągłości w obsłudze, utrzymanie ciągu technologicznego oraz porządku na terenie oczyszczalni ścieków.1.4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 poz. 10) odpad objęty zamówieniem oznaczony jest kodem 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.1.5. Ilość osadów powstałych w okresie 12.07.2018 - 09.12.2019 r. wynosi: 12 973,2 t, z czego zagospodarowanych przez Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o. zostało: 6 333,033 t; zatem przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 6 640,167 t.1.6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i obowiązującymi do niej przepisami wykonawczymi,b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257),c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),d) w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach – rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132).1.7. Ilość przekazywanych osadów każdorazowo ustala się w wyniku ważenia na legalizowanej wadze wskazanej przez Zamawiającego.1.8. Zamawiający dopuszcza każdą formę zagospodarowania osadów ściekowych, zgodną z obowiązującym prawem. Obowiązkiem Wykonawcy będzie podjęcie wszelkich czynności formalno–organizacyjnych związanych z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych będących własnością Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień art. 96 ustawy o odpadach.1.9. W przypadku zagospodarowania osadów w sposób, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o odpadach, osady będą stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanym przez Wykonawcę aktualnym zezwoleniu na przetwarzanie odpadów. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie osadów w sposób i miejscu innym niż określonym w przedstawionym zezwoleniu. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy aktualnych badań osadów ściekowych.1.10. W przypadku wykorzystania osadów, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o odpadach, Wykonawca podejmie w szczególności następujące działania:a) prowadzenie całej dokumentacji formalno–prawnej i administracyjnej, dotyczącej gospodarki osadami ściekowymi,b) przekazywanie Zamawiającemu ww. dokumentacji w celu jej formalnego zatwierdzenia,CIĄG DALSZY W PKT VI.3

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin