Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu

Closed 19 days ago

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Date published
Closed 54 days ago
Deadline
Closed 19 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Janusz Parol
Email
zampub@szpital-tomaszow.pl
Tel
+48 846644411-432
Address
Al. Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski
22-600
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-275979-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:Załączniku nr 2.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1,Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:Pakiet 1:— aparat ECHO transportowy – szt. 1,— automat do resuscytacji – szt. 4,— aparat USG – szt. 2,— defibrylator z opcją kardiowersji i teleaudio – szt. 2,— aparat EKG – szt. 3,— fantom dziecka – szt. 1,— fantom osoby dorosłej – szt. 2.Pakiet 2:— respirator stacjonarny – szt. 1.
Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.Pakiet 1:— aparat ECHO transportowy – szt. 1,— automat do resuscytacji – szt. 4,— aparat USG – szt. 2,— defibrylator z opcją kardiowersji i teleaudio – szt. 2,— aparat EKG – szt. 3,— fantom dziecka – szt. 1,— fantom osoby dorosłej – szt. 2.Przedmiot umowy obejmuje następujące etapy realizacji:a. dostawa urządzeń,b. montaż/zainstalowanie urządzeń – jeśli dotyczy,c. uruchomienie i wykonanie testów sprawdzających prawidłowość funkcjonowania urządzeń,d. integracja systemami zamawiającego (jeżeli dotyczy),e. szkolenie praktyczne i teoretyczne techników, lekarzy i pielęgniarek wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz techniki wykonywania badań, szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmuje od 2 do 6 osób dla każdego typu urządzeń,f. wykonywanie prac serwisowych, przeglądów okresowych, bieżącej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, dokonywanie napraw gwarancyjnych zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewnienie ciągłości działania w okresie gwarancyjnym.Sprzęt i aparatura medyczna będące przedmiotem zamówienia muszą być nowe wyprodukowane w 2020 r., nieużywane, nie wykorzystywane jako sprzęt i aparatura demonstracyjna, szkoleniowa, ani do żadnych innych celów. Sprzęt i aparatura medyczna muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa.Wykonawca zapewnia min. 24-miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) w tym aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji wraz z przeprowadzeniem instruktażu personelu po każdej aktualizacji.Podane w załączniku parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jeden pełny pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na dowolna liczbę pakietów.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.Pakiet 2:— respirator stacjonarny – szt. 1.Przedmiot umowy obejmuje następujące etapy realizacji:a. dostawa urządzeń,b. montaż/zainstalowanie urządzeń – jeśli dotyczy,c. uruchomienie i wykonanie testów sprawdzających prawidłowość funkcjonowania urządzeń,d. integracja systemami zamawiającego (jeżeli dotyczy),e. szkolenie praktyczne i teoretyczne techników, lekarzy i pielęgniarek wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz techniki wykonywania badań, szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmuje od 2 do 6 osób dla każdego typu urządzeń,f. wykonywanie prac serwisowych, przeglądów okresowych, bieżącej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, dokonywanie napraw gwarancyjnych zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewnienie ciągłości działania w okresie gwarancyjnym.Sprzęt i aparatura medyczna będące przedmiotem zamówienia muszą być nowe wyprodukowane w 2020 r., nieużywane, nie wykorzystywane jako sprzęt i aparatura demonstracyjna, szkoleniowa, ani do żadnych innych celów. Sprzęt i aparatura medyczna muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa.Wykonawca zapewnia min. 24-miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) w tym aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji wraz z przeprowadzeniem instruktażu personelu po każdej aktualizacji.Podane w załączniku parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jeden pełny pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na dowolna liczbę pakietów.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin