Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 20 03 07

Closed 18 days ago

KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Date published
Closed 57 days ago
Deadline
Closed 18 days ago
Categories
90500000 - Refuse and waste related services

Contact
Przemysław Gardocki
Email
p.gardocki@pgklegal.com
Address
Robotnicza 6, Bukowiec
Mysłakowice
58-533
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-227353-2020
Description

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach:a) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;b) 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady powstające w wyniku przetwarzania (demontażu) odpadów wielkogabarytowych;c) 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady wielkogabarytowe wybrane z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.2) Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 2 500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.