Dostawa mammografu i głowicy wolumetrycznej wraz z oprogramowaniem 3D / 4D

Closed 35 days ago

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Date published
Closed 69 days ago
Deadline
Closed 35 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Dział zamówień publicznych
Email
zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Tel
+48 587684640
Address
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-211803-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest:— pakiet 1: dostawa mammografu – realizowana w ramach „Doposażenia w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Centrum Onkologii – Copernicus PL sp. z o.o. (CPV: 33111650-2),— pakiet 2: dostawa głowicy (rozbudowa aparatu USG) – realizowana w ramach „Doposażenia w sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed w Szpitalu im. M. Kopernika – Copernicus PL sp. z o.o.” (CPV: 33100000-1).Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (pakiety), szczegółowo wskazane w zał. nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 do SIWZ – formularz oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny.
Pakiet 1: dostawa mammografu – realizowana w ramach „Doposażenia w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Centrum Onkologii – Copernicus PL sp. z o.o. (CPV: 33111650-2).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w następujących załącznikach do SIWZ:— załącznik nr 1 – formularz oferty,— załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia (OPZ),— załącznik nr 1C – projekty umów.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 A–C do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175, z późn. zm.).Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem.Okres gwarancji: min. 36 m-cy, lecz nie więcej niż 48 m-cy. Pakiet 2: dostawa głowicy (rozbudowa aparatu USG) – realizowana w ramach „Doposażenia w sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed w Szpitalu im. M. Kopernika – Copernicus PL sp. z o.o.” (CPV: 33100000-1).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w następujących załącznikach do SIWZ:— załącznik nr 1 – formularz oferty,— załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia (OPZ),— załącznik nr 1C – projekty umów.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 A–C do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175, z późn. zm.).Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem.Okres gwarancji: min. 12 m-cy, lecz nie więcej niż 24 m-ce.