Dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczenia pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Closed 115 days ago

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O.
Date published
Closed 150 days ago
Deadline
Closed 115 days ago
Categories
33100000 45215140 - Medical equipments

Contact
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Email
przetarg.tk@szpitalprabuty.pl
Tel
+48 606247514
Address
ul. Kuracyjna 30
Prabuty
82-550
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-200945-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. (CPV: 33100000-1, 33115000-9, 45215140-2). Modernizacja pracowni TK obejmuje: wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych oraz opracowanie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dot. ochrony radiologicznej (CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania). Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i odkup od Zamawiającego używanego tomografu komputerowego Aquilion S16 typ TSX-101AGM, roku produkcji 2010. Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia medycznego (graniczne i oceniane) zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. Wytyczne realizacyjne przedmiotu zamówienia (w tym zakres prac modernizacyjnych) zawiera załącznik nr 2B do SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. 2. Dostawa tomografu komputerowego obejmuje: dostawę na ryzyko dostawcy wraz z ubezpieczeniem urządzenia do chwili przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, wszelkie prace instalacyjne niezbędne do oddania go do użytkowania przez Zamawiającego oraz instruktaż (szkolenia) dla pracowników Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i odkup od Zamawiającego używanego tomografu komputerowego Aquilion S16 typ TSX-101AGM, roku produkcji 2010. 4. Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia medycznego (graniczne i oceniane) zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. 5. Modernizacja pracowni TK obejmuje: wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych oraz opracowanie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dot. ochrony radiologicznej. 6. Wytyczne realizacyjne przedmiotu zamówienia (w tym zakres prac modernizacyjnych) zawiera załącznik nr 2B do SIWZ.7. W ramach dostawy tomografu komputerowego wymaga się integracji z istniejącym u Zamawiającego systemem PACS Exhibeon firmy Pixel na zasadzie obsługi worklisty wykonywanych badań i przesyłu obrazów do systemu PACS. Zamawiający posiada odpowiednie licencje do podłączenia urządzenia. 8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:1) dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz dokonanie jego instalacji w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty, POLSKA, Pawilon I; 2) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia; 3) dostarczenie Zamawiającemu wypełnionego paszportu sprzętu medycznego; 4) dostarczenie Zamawiającemu wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentu określającego zasady świadczenia usługi serwisu i gwarancji w okresie gwarancji. 9. Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny posiadał niezbędne oznakowanie (CE), certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium RP i państwa członkowskiego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175, z późn. zm.) oraz odpowiadał wszystkim wymaganiom opisanym w opisie przedmiotu zamówienia. 10. Oferowane urządzenie (wyprodukowane w 2020 r.) musi być kompletne, nowe, niepowystawowe i po zainstalowaniu gotowe do uruchomienia/użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 11. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne, itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.12. Wymaga się, by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 13. Odbioru sprzętu i prac modernizacyjnych pracowni TK dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.14. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z deklaracją określoną w formularzu ofertowym. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.15. Termin realizacji – do 4 grudnia 2020 r.16. Pozostały opis w pkt III SIWZ.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin