Dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Buyer Name
SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ALL MED KINGA JAKUBAS

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy mebli, sprzętu AGD transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego. Poprzez montaż należy rozumieć należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonych mebli, wypoziomowanie poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań.2. Dodatkowe informacje w zakresie wymagań dotyczących zadania (części) nr 1:a) meble oraz elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;b) Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale;c) przed przystąpieniem do montażu Wykonawca wykona niezbędne pomiary na miejscu i dostosuje meble do pomieszczeń. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są wymiarami przybliżonymi, a konstrukcja mebli powinna być wykonana z zachowaniem określonych funkcji i warunków danych pomieszczeń;d) w terminie 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi projekt zabudowy meblowej, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym po odbytej wizji lokalnej i dostarczy mu niezbędne wzorniki kolorystyki i na tej podstawie ustali z Zamawiającym ostateczne kolory mebli i wyposażenia;e) w ramach dostawy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zamontuje oraz odda do użytkowania. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z tego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją, m.in. na ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu;f) Zamawiający wymaga wystawienia faktur cząstkowych w zakresie zadania (części nr 1) po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia dot. poszczególnych jednostek (oddziałów) Zamawiającego.3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):— 39150000-8 – różne meble i wyposażenie,— 39151000-5 – meble różne,— 39130000-2 – meble biurowe,— 39141300-4 – szafy,— 39710000-2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,— 33192000-2 – meble medyczne. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu medycznego transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.Zamawiający wymaga wystawienia faktur cząstkowych w zakresie Zadania (części nr 2) po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia dot. poszczególnych jednostek (oddziałów) Zamawiającego.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):— 33192000-2 – meble medyczne,— 33100000-1 – urządzenia medyczne.

Date published
16/12/2020

OCID
ocds-0c46vo-0133-607059-2020
Categories (CPV)
39100000 - Furniture

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network