Dostawę urządzeń sieciowych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Buyer Name
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Total no. of suppliers
1
Supplier name
NGE POLSKA SP. Z O.O.

Description

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 (urządzenia sieciowe).
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego:
Część I: dostawa punktów dostępowych wi-fi.
3. Miejsce dostawy sprzętu: Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój 122 (I piętro).
4. Dostawa obejmuje transport sprzętu na koszt Wykonawcy oraz jego wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w formularzu przedmiotowo-cenowym - załącznik nr 1a, odpowiednio do części I-III.
6. Sprzęt musi:
1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) być wyprodukowany nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od daty złożenia zamówienia,
3) zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
4) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016 r poz. 542 z późn. zm.),
5) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
— zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
7. Gwarancja producenta na sprzęt wynosi minimum 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 (urządzenia sieciowe).
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego:
Część III: dostawa przełącznika brzegowego.
3. Miejsce dostawy sprzętu: Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój 122 (I piętro).
4. Dostawa obejmuje transport sprzętu na koszt Wykonawcy oraz jego wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w formularzu przedmiotowo-cenowym - załącznik nr 1a, odpowiednio do części I-III.
6. Sprzęt musi:
1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) być wyprodukowany nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od daty złożenia zamówienia,
3) zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
4) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016 r poz. 542 z późn. zm.),
5) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
— zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
7. Gwarancja producenta na sprzęt wynosi minimum 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Date published
30/12/2017

OCID
ocds-0c46vo-0133-526983-2017
Categories (CPV)
32420000 - Network equipment

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network