Dostawa leków

Buyer Name
SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków wraz z transportem do siedziby Zamawiającego – Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów aptecznych na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 8 Formularz cenowy do SIWZ.
Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku nr 8 Formularz cenowy są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów, to pod pojęciem tabletek Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek, oprócz tabletek o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
Zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki;
Zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki;
Zamiast kapsułek – tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki;
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane.
Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,ampułek, kilogramów itp.) niż zamieszczona w SIWZ np. w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym – należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Uwaga (dotyczy części 8):
Wykonawca zapewni parowniki w ilości 5 sztuk na czas trwania umowy.
Koszt użyczenia parowników należy wkalkulować w cenę jednostkową za produkt.
Wykonawca zobowiązany będzie do serwisu użyczonych parowników przez cały okres trwania umowy wraz z wymianą parowników wadliwych na nowe.
Uwaga (dotyczy części 31):
Wykonawca zapewni na czas trwania umowy kompatybilne do oferowanych pasków glukometry w ilości 20 szt.Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany glukometru/ów wadliwych na nowe.
Każdy dostarczony glukometr musi zawierać w zestawie:
1) 10 pasków testowych,
2) nakłuwacz,
3) igiełki do nakłuwacza,
4) płyn kontrolny,
5) nasadka do nakłuwacza (możliwość pomiaru krwi z alternatywnych miejsc nakłucia).
Uwaga (dotyczy części 67):
Wykonawca zapewni parowniki w ilości 2 sztuk na czas trwania umowy.
Koszt użyczenia parowników należy wkalkulować w cenę jednostkową za produkt.
Wykonawca zobowiązany będzie do serwisu użyczonych parowników przez cały okres trwania umowy wraz z wymianą parowników wadliwych na nowe.
Uwaga (dotyczy części od 38 do 54, 70):
Dla standardowych cytostatyków – dotyczy części od 38 do 54, 70:
Nazwy handlowe muszą znajdować się w Załączniku do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w dniu składania ofert w części C: „Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym”.
Uwaga (dotyczy części od 55 do 64):
Dla programów lekowych – dotyczy części od 55 do 64:
Nazwy handlowe muszą znajdować się w Załączniku do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w dniu składania ofert w części B: „Leki dostępne w ramach programu lekowego”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 74 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w części.
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb zamawiającego przez okres 12 miesięcy liczącod:
1.1. dnia zawarcia umowy w zakresie części 33, od 71 do 74;
1.2. 6.2.2018 r. w zakresie części 1, od 3 do 19, od 21 do 24, od 26 do 32, od 34 do 67, 69;
1.3. 15.3.2018 r. w zakresie części 2, 20, 25, 68, 70.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani z propozycją upustu.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamówienie publiczne o wartości powyżej 209000 EUR.

Date published
15/12/2017

OCID
ocds-0c46vo-0133-501584-2017
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network