Produkty farmaceutyczne XXII

Buyer Name
POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 64 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 13/2015)
Zadanie nr 1 Produkty farmaceutyczne I
Zadanie nr 2 Produkty farmaceutyczne II
Zadanie nr 3 Produkty farmaceutyczne III
Zadanie nr 4 Produkty farmaceutyczne IV
Zadanie nr 5 Produkty farmaceutyczne V
Zadanie nr 6 Produkty farmaceutyczne VI
Zadanie nr 7 Produkty farmaceutyczne VII
Zadanie nr 8 Produkty farmaceutyczne VIII
Zadanie nr 9 Produkty farmaceutyczne IX
Zadanie nr 10 Produkty farmaceutyczne X
Zadanie nr 11 Produkty farmaceutyczne XI
Zadanie nr 12 Produkty farmaceutyczne XII
Zadanie nr 13 Produkty farmaceutyczne XIII
Zadanie nr 14 Produkty farmaceutyczne XIV
Zadanie nr 15 Produkty farmaceutyczne XV
Zadanie nr 16 Produkty farmaceutyczne XVI
Zadanie nr 17 Produkty farmaceutyczne XVII
Zadanie nr 18 Produkty farmaceutyczne XVIII
Zadanie nr 19 Produkty farmaceutyczne XIX
Zadanie nr 20 Produkty farmaceutyczne XX
Zadanie nr 21 Produkty farmaceutyczne XXI
Zadanie nr 22 Produkty farmaceutyczne XXII
Zadanie nr 23 Produkty farmaceutyczne XXIII
Zadanie nr 24 Produkty farmaceutyczne XXIV
Zadanie nr 25 Produkty farmaceutyczne XXV
Zadanie nr 26 Produkty farmaceutyczne XXVI
Zadanie nr 27 Produkty farmaceutyczne XXVII
Zadanie nr 28 Produkty farmaceutyczne XXVIII
Zadanie nr 29 Produkty farmaceutyczne XXIX
Zadanie nr 30 Produkty farmaceutyczne XXX
Zadanie nr 31 Produkty farmaceutyczne XXXI
Zadanie nr 32 Produkty farmaceutyczne XXXII
Zadanie nr 33 Produkty farmaceutyczne XXXIII
Zadanie nr 34 Produkty farmaceutyczne XXXIV
Zadanie nr 35 Produkty farmaceutyczne XXXV
Zadanie nr 36 Produkty farmaceutyczne XXXVI
Zadanie nr 37 Produkty farmaceutyczne XXXVII
Zadanie nr 38 Produkty farmaceutyczne XXXVIII
Zadanie nr 39 Produkty farmaceutyczne XXXIX
Zadanie nr 40 Produkty farmaceutyczne XL
Zadanie nr 41 Produkty farmaceutyczne XLI
Zadanie nr 42 Produkty farmaceutyczne XLII
Zadanie nr 43 Produkty farmaceutyczne XLIII
Zadanie nr 44 Produkty farmaceutyczne XLIV
Zadanie nr 45 Produkty farmaceutyczne XLV
Zadanie nr 46 Produkty farmaceutyczne XLVI
Zadanie nr 47 Produkty farmaceutyczne XLVII
Zadanie nr 48 Produkty farmaceutyczne XLVIII
Zadanie nr 49 Produkty farmaceutyczne XLIX
Zadanie nr 50 Produkty farmaceutyczne L
Zadanie nr 51 Produkty farmaceutyczne LI
Zadanie nr 52 Produkty farmaceutyczne LII
Zadanie nr 53 Produkty farmaceutyczne LIII
Zadanie nr 54 Produkty farmaceutyczne LIV
Zadanie nr 55 Produkty farmaceutyczne LV
Zadanie nr 56 Produkty farmaceutyczne LVI
Zadanie nr 57 Produkty farmaceutyczne LVII
Zadanie nr 58 Produkty farmaceutyczne LVIII
Zadanie nr 59 Produkty farmaceutyczne LIX
Zadanie nr 60 Produkty farmaceutyczne LX
Zadanie nr 61 Produkty farmaceutyczne LXI
Zadanie nr 62 Produkty farmaceutyczne LXII
Zadanie nr 63 Produkty farmaceutyczne LXIII
Zadanie nr 64 Produkty farmaceutyczne LIX
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 Specyfikacji przedmiotowej
W trakcie obowiązywania umowy, ponad wielkość zamówienia która będzie zrealizowana zgodnie z par 2 ust. 2 umowy (tzw. Zamówienia podstawowe), Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % ilości każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu cenowym i po cenach jednostkowych wynikających z tego formularza. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji (co jest suwerenną, jednostronną decyzją Zamawiającego- Zamawiający może z tej opcji skorzystać bądź nie) w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeżeli przemawiać będą za tym rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji i jej zakresie. Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia umowy, w szczególności dotyczące terminu dostawy, reklamacji, okresu przydatności do użycia/zastosowania. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź też jedynie skorzystania z prawa opcji w częściowym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Obowiązki Wykonawcy:
— Dostawa i transport
— Rozładunek i wnoszenie do pomieszczeń magazynowych.
— Termin realizacji dostaw: w dni robocze w godzinach od 7:30 do 11:00
— Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 24 h od złożenia zamówienia.
— Dla zadania nr 23 w szczególnych przypadkach przy oznaczeniu na zamówieniu „dostawa cito” wymagana dostawa do 10 h od złożenia zamówienia
1) Produkty farmaceutyczne muszą mieć co najmniej 12 miesięczny okres ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
2) W każdym z pakietów dopuszcza się stosowanie leków równoważnych tj. preparatu o identycznym składzie substancji czynnych, dawce oraz postaci leku (fiolka, ampułka, aerozol, substancja sucha. Itp.) Preparat musi posiadać identyczne wskazania do zastosowania jak preparat wyszczególniony w specyfikacji przedmiotowej.
3) W przypadku, gdy oferowane opakowanie leku zawiera inną ilość jednostek (tabletek, ampułek, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań. Jeżeli po przeliczeniu otrzymana zostanie niepełna ilość opakowań – oferowaną ilość należy zaokrąglić w górę.
4) W przypadku braku oferowanego preparatu na rynku Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia go lekiem synonimowym w cenie nie wyższej niż cena przetargowa (po konsultacji z Kierownikiem Apteki). Jeżeli opakowanie leku synonimowego zawiera inną ilość jednostek (np. tabletek, ampułek, itp.), należy przeliczyć jego cenę tak, aby cena 1 jednostki (tabletki, ampułki, itp.) w opakowaniu była nie wyższa niż cena 1 jednostki wg umowy przetargowej.
5) Za preparat synonimowy uważa się lek zawierający tą samą substancję czynną, w tej samej dawce, mający te same wskazania do stosowania oraz tą samą postać farmaceutyczną.
6) Jeżeli dostarczenie preparatu synonimowego nie jest możliwe lub niemożliwe jest dostarczenie brakującego leku w ciągu 48 godzin, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia pisemnej noty (która będzie podstawą do zakupu leku w innej hurtowni farmaceutycznej) oraz do pokrycia różnicy w
kosztach zakupu.
7) Opakowania transportowe leków wymagających przechowywania w chłodnym miejscu (2-8 stopni C) powinny być oznaczone, a wewnątrz opakowania wymagane jest umieszczenie jednorazowego wskaźnika temperatury, umożliwiającego potwierdzenie właściwych warunków transportu.
8) W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania przetargowego wymagany przez Zamawiającego lek nie jest produkowany, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ należy podać ostatnią cenę sprzedaży oraz zaznaczyć odpowiednią informację.

Date published
03/10/2015

OCID
ocds-0c46vo-0133-347604-2015
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network