Leki – narkotyki

Buyer Name
CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O.
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków i testów w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 15 pakietów:
Pakiet nr 1 – leki – różne
Pakiet nr 2 – leki – różne
Pakiet nr 3 – leki – antybiotyki
Pakiet nr 4 – leki – psychotropy
Pakiet nr 5 – płyny infuzyjne i żywienie pozajelitowe
Pakiet nr 6 – leki – narkotyki
Pakiet nr 8 – lek Nadroparyna
Pakiet nr 9 – testy – ureazowe
Pakiet nr 10 – leki różne
Pakiet nr 11 – immunoglobuliny
Pakiet nr 12 – kontrasty
Pakiet nr 13 – lek Curosurf
Pakiet nr 14 – leki różne
Pakiet nr 15 – leki w ramach importu docelowego – Gardenal
Pakiet nr 16 – leki w ramach importu docelowego – Citrate
Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym, spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki określone przez Zamawiającego dodatkowo na poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tam gdzie Zamawiający użył nazwy własnej, pod warunkiem, że oferowany lek będący ofertą równoważną będzie miał taką samą substancję aktywną, postać, dawkę, drogę podania jak wskazana przez Zamawiającego oraz będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co lek objęty umową.
Uwaga!!! Pod pojęciem tabletki Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek tzn. powlekane, drażowane itd. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę tabletek na kapsułki, drażetek na kapsułki, chyba że dany lek występuje tylko w takiej postaci i żaden Wykonawca nie zaoferuje innej postaci. Zamawiający nie dopuszcza zamiany fiolek na ampułki.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. na poszczególne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. W danym pakiecie muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie, dokonanie zmiany w ilościach określonych przez Zamawiającego lub nie określenie wartości pozycji pakietu spowoduje odrzucenie całego pakietu / oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje dokonać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego na piśmie za pośrednictwem faksu, drogą mailową lub telefonicznie (potwierdzone pisemnym zamówieniem).
2. Miejscem dostawy kolejnych partii towaru jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Apteka szpitalna. Dostawa będzie miała miejsce w godzinach pracy Apteki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00). Za datę dostawy uznaje się dzień, w którym potwierdzono odbiór towaru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek towaru na własny koszt do pomieszczeń Apteki szpitalnej.
3. Dostawa leków będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia – kryterium pozacenowe) oraz zamówień składanych na cito max. do 5 godzin od złożenia zamówienia (dotyczy pakietu nr 1, nr 3, nr 13). Dostawa leków w zakresie pakietu nr 15 i pakietu nr 16 (leki w ramach importu docelowego) nastąpi w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 8 tygodni od daty złożenia zamówienia – kryterium pozacenowe).
4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku podpisania umowy na pakiet nr 1, pakiet nr 3 i pakiet nr 13 będzie przyjmował zamówienia dodatkowo całodobowo w dni wolne i święta, a także będzie realizował zamówienia oznaczone jako cito w ciągu max. do 5 godzin od złożenia zamówienia.
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia.
Uwaga!!! Zamawiający przez zapis zawarty w §1 ust.8 wzoru umowy rozumie, iż Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dane zamówienie Zamawiającego bez względu na zamówioną ilość leków. Wykonawca nie może odmówić zrealizowania zamówienia powołując się na względy ekonomiczne, tzn. mała ilość zamówionych leków w stosunku do kosztów dostarczenia zamówienia. Zamawiający podkreśla, iż przedmiotowy zapis nie dotyczy możliwości zmian ilościowych przedmiotu zamówienia ponad ilości określone w SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na części.
8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie za wyjątkiem okoliczności wskazanych w rozdziale XV ust. 2 SIWZ.
9. Przedmiotowe leki, środki farmaceutyczne i materiały medyczne – w rozumieniu obowiązującego Prawa Farmaceutycznego – o terminie ważności do 18 miesięcy winny posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego co najmniej 3/5 maksymalnego terminu ważności, przedmiot zamówienia o terminie ważności 18 miesięcy i więcej winien posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego co najmniej 12 miesięczny termin ważności.
10. Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego asortymentu, a także opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim.
11. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej informację dotyczącą rodzaju i nazwy wyrobu, jego producenta (wytwórcy), nr serii i datę ważności.
12. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być dobrej jakości, spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ i jego załączniku nr 2 oraz zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
13. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz.271 z późn. zm.), ustawą z dnia 13.9.2002 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U z 2007r. nr 39, poz.252 z późn. zm.), ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U z 2010 r. nr 107, poz.679 z późn. zm.) jest zobowiązany posiadać aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy charakterystyki produktu leczniczego/karty charakterystyki, świadectwa rejestracji, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP (nie dotyczy pakietu nr 15 i pakietu nr 16). Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy) – oświadczenie o treści według załącznika nr 5 do SIWZ.
14. Wykonawca zobowiązany jest również złożyć Zamawiającemu oświadczenie, iż oferowany produkt leczniczy posiada charakterystykę i jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, z którego jest sprowadzany zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania (dotyczy pakietu nr 15 i pakietu nr 16) – oświadczenie o treści według załącznika nr 6 do SIWZ.
15. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że ceny zaproponowane w postępowaniu na refundowane produkty: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, nie będą wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 122, poz. 696 z późn. zm.) – co Wykonawca potwierdza składając oświadczenie o treści według załącznika nr 7 do SIWZ.
16. Ilości oraz wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ są ilościami maksymalnymi oraz mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowo-cenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70 % szacunkowej wartości określonej w umowie.
17. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia;
b) jakiekolwiek opakowanie będzie naruszone np. podczas transportu;
c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
W przypadku stwierdzenia powyższych wad lub wad, których nie można było stwierdzić w momencie przyjmowania towaru, a dopiero w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, Zamawiający bezzwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę faxem lub drogą mailową.
18. Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego w otrzymanym towarze – w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową. Termin dla zamówień leków w trybie cito wynosi 5 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową.
b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową, na swój koszt i ryzyko. Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy dla zamówień leków w trybie cito wynosi 5 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową.
Jeżeli dostawa będąca efektem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (nie dotyczy dostaw na cito).
Przez zrealizowanie reklamacji rozumie się dostarczenie pełnowartościowego przedmiotu zamówienia zgodnego z zamówieniem Zamawiającego.
19. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę towaru określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, Zamawiający może dokonać zakupu niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu, a różnicą pomiędzy ceną zakupu u innego podmiotu a ceną wynikającą z umowy zostanie obciążony Wykonawca. Kwota odpowiadająca wysokości różnicy zostanie rozliczona w ten sposób, iż następna faktura za kolejną dostawę, za którą zobowiązany będzie zapłacić Zamawiający zostanie pomniejszona o wskazaną wcześniej różnicę pomiędzy cenami.
20. W przypadku zakupu niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu – jako ostatniej partii umowy – o ile wiązać się to będzie z różnicą cen lub braku możliwości potrącenia różnicy między cenami z następnej faktury, kwota odpowiadająca wysokości różnicy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie noty obciążeniowej ze wskazaniem tytułu obciążenia.
21. W przypadku wstrzymania w obrocie / wycofania z obrotu danego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest przyjąć od Zamawiającego ten artykuł z pokryciem jego kosztów.
22. W przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę asortymentu lub w przypadku czasowego jego wstrzymania / wycofania go z obrotu lub wygaśnięcia świadectwa jego rejestracji Zamawiający dopuszcza zastąpienie brakującego asortymentu innym odpowiednikiem o tej samej lub wyższej jakości, właściwościach i parametrach użytkowania niż te określone w SIWZ, w cenie nie wyższej niż cena wyrobu objętego umową.
23. W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ lub w przypadku braku takiej możliwości z powodu naruszenia interesu ekonomicznego lub prawnego Wykonawcy – strony wykreślą produkt z umowy.
24. W przypadku wpisania produktu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia na listę leków refundowanych, Zamawiający dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
25. W przypadku okresowych promocji lub rabatów na wyroby objęte umową, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych.
26. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał faktury (oryginał i kopię) równocześnie z zamówioną partią towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego – do Apteki. Faktura musi zawierać: pełną nazwę asortymentu, ilość dostarczonego asortymentu, numer serii, cenę jednostkową, termin płatności oraz datę ważności.
27. Wszystkie pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wszelkimi aktualnymi przepisami prawa określającymi przedmiot zamówienia oraz muszą uwzględniać specyfikę funkcjonowania Zamawiającego.
28. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia.

Date published
29/08/2017

OCID
ocds-0c46vo-0133-338922-2017
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network