Moduł I – Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane

Buyer Name
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
Total no. of suppliers
1
Supplier name
"CARRIERE DESIGN" DARIUSZ SZCZERBA

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wyposażenia meblowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach:
Moduł I – Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach modułu I zawiera Formularz nr 4a SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 SIWZ.
Moduł II – Meble biurowe – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach modułu II zawiera Formularz nr 4b SIWZ wraz z załącznikiem nr 2 SIWZ.
2. Niniejsze zamówienie stanowi II etap wyposażenia nowo budowanego obiektu CNTI. Etap I zrealizowany został przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. Poglądowe wykazy rozmieszczenia mebli stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, odpowiednio dla modułu I i modułu II.
3. Dla modułu I:
3.1. Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia dla lp. od 1 do 19 przedmiotu zamówienia niniejszego modułu (oznaczone w opisie przedmiotu zamówienia symbolami: F1, F2, K1, K1Ł, F3, F4, F5, F6, F7, S1, S2, S4, S6, K4, F8, K5, K2, F9, K3) produktów wytworzonych w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001:2000 lub równoważną. Na potwierdzenie wymogu zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy potwierdzającego, że proces produkcji oferowanych mebli przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub równoważnymi, dla każdego producenta oferowanego mebla w lp. od 1 do 19 przedmiotu zamówienia z osobna.
3.2. Zamawiający dla zachowania linii wzorniczej wyposażenia meblowego poszczególnych meblowanych pomieszczeń, wymaga zaoferowania produktów jednego producenta dla poszczególnych grup produktów określonych w kalkulacji ceny ofertowej symbolami:
a) F1, F2, K1, K1Ł
b) F4, F5, F6, F7, S1, S2, S4
c) S6, K4
d) F8, K5
e) K2, F9
f) FZ, FZ1.
4. Dla modułu II: Zamawiający wymaga zaoferowania produktów jednego producenta, wchodzących w skład jednego systemu meblowego, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie meblowe było systemowe, fabrycznie nowe i pochodziło z bieżącej produkcji. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę lub uzupełnienia.
6. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych oraz norm w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w Załącznikach nr 1 i 2 SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość organizacji prezentacji przez Wykonawców oferowanego wyposażenia meblowego w dowolnie wybranej, standardowej kolorystyce płyty meblowej, tapicerki czy stelaża celem dokonania weryfikacji parametrów jakościowych i technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawcy są zobowiązani na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia zaświadczeń (certyfikatów, atestów, dokumentów) wydanych przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom i/lub materiałów informacyjnych przygotowanych przez producenta potwierdzających spełnienie minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego. Nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego w/w dokumentów, może spowodować, że Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić, czy oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga minimum 5-letniego okresu gwarancji na dostarczone wyposażenie meblowe.

Date published
28/09/2013

OCID
ocds-0c46vo-0133-325889-2013
Categories (CPV)
39110000 39120000 39130000 - Seats, chairs and related products, and associated parts

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network