Część 21: naczynia do elektroforezy – 8 szt.

Buyer Name
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Total no. of suppliers
1
Supplier name
"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

Description

1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej
„urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto:
1) dostarczenie urządzeń (dotyczy wszystkich urządzeń),
2) rozładunek urządzeń (dotyczy wszystkich urządzeń),
3) montaż urządzeń (dotyczy urządzeń w ramach: części 1, 3, 4 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034089, 1000034104, 1000034223, 5 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów:
1000034017,1000034227, 7 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu 1000033565, 9 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034082, 1000034088, 1000034101, 1000034195,
10, 11, 12 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034032, 1000034033, 1000034034,
1000034035, 14 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034055, 1000034063,
1000034081, 1000034085, 1000034086, 1000034109, 16, 17, 18 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034098, 1000034099, 1000034144, 1000034149, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034142, 1000034194, 32 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034139, 1000034141, 1000034233, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 42, 43, 51 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu: 1000033747, 52, 56 i 58,
4) instalację urządzeń (dotyczy urządzeń w ramach części: 1, 2, 3, 4 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034089, 1000034104, 1000034223, 5 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033562, 1000034017, 1000034227, 7 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu
1000033565, 8, 9 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033575, 1000033576,
1000033767, 1000034082, 1000034088, 1000034101, 1000034195, 10, 11, 12 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033712, 1000033725, 1000034360, 1000034032, 1000034033,
1000034034, 1000034035, 14 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034055,
1000034063, 1000034081, 1000034085, 1000034086, 1000034109, 16, 17, 18 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034098, 1000034099, 1000034144, 1000034149, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034142, 1000034194,
32 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034139, 1000034141, 1000034233, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 51 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu: 1000033747, 52, 56 i
58,
5) uruchomienie urządzeń w siedzibie Zamawiającego (dotyczy urządzeń w ramach części: 1, 2, 3, 4 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034089, 1000034104, 1000034223, 5 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033562, 1000034017, 1000034227, 7 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu 1000033565, 8, 9 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033575, 1000033576, 1000033767, 1000034082, 1000034088, 1000034101, 1000034195, 10, 11, 12, 14 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034055, 1000034063, 1000034081,
1000034085, 1000034086, 1000034109, 16, 17, 18 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów:
1000034098, 1000034099, 1000034144, 1000034149, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034142, 1000034194, 32 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034139, 1000034141, 1000034233, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43,
51 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu: 1000033747, 52, 56 i 58,
6) bezpłatne przeszkolenie użytkowników urządzeń w zakresie ich uruchomienia i obsługi (rozumiane jako instruktaż i demonstracja działania urządzeń) dokonane po dostawie i instalacji urządzeń w miejscu ich zainstalowania, w następującym zakresie i w następujących częściach:
a) przeszkolenie 4 osób – użytkowników urządzeń w laboratorium, w miejscu wskazanym odpowiednio dla poszczególnych części w rozdz. I ust. 6 SIWZ, dokonane po instalacji urządzenia - dotyczy urządzeń w ramach części: 1, 3 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu: 1000033540,
b) przeszkolenie 2 osób – użytkowników urządzeń w laboratorium, w miejscu wskazanym odpowiednio dla poszczególnych części w rozdz. I ust. 6 SIWZ, dokonane po instalacji urządzenia - dotyczy urządzeń w ramach części: 2, 9 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033575, 1000033576, 1000033767,
10 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu: 1000033710, 11, 16 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033784, 1000033787, 1000033789,
c) przeszkolenie 1 osoby – użytkownika urządzenia w laboratorium, w miejscu wskazanym odpowiednio dla poszczególnych części w rozdz. I ust. 6 SIWZ, dokonane po instalacji urządzenia - dotyczy urządzeń w ramach części: 5 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami 1000033562, 8, 12 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033712, 1000033725, 1000033727,
d) przeszkolenie bezpośrednich użytkowników urządzeń wyznaczonych w obrębie jednostki, w miejscu instalacji urządzeń, w terminie ustalonym z pracownikami jednostki – dotyczy urządzeń w ramach części: 3 – w zakresie urządzeń o numerach indeksów: 1000034198, 1000034200, 1000034202, 4 – w zakresie urządzeń o numerach indeksów: 1000034089, 1000034104, 1000034223, 5 – w zakresie urządzeń o numerach indeksów:
1000034017, 1000034227, 9 – w zakresie urządzeń o numerach indeksów: 1000034082, 1000034088,
1000034101, 1000034195, 10 – w zakresie urządzenia o numerze indeksu: 1000034235, 12 – w zakresie urządzeń o numerach indeksów: 1000034032, 1000034033, 1000034034, 1000034035, 14 – w zakresie urządzeń o numerach indeksów: 1000034055, 1000034063, 1000034081, 1000034085, 1000034086, 1000034109, 16 – w zakresie urządzenia o numerze indeksu: 1000034234, 17, 18 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034098,1000034099, 1000034144, 1000034149, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034142, 1000034194, 32
— w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000034139, 1000034141, 1000034233, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43.
e) przeszkolenie 4 osób – użytkowników urządzeń, w miejscu instalacji urządzeń (w zakresie cz. nr 57 – w miejscu użytkowania urządzenia) - ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice – dotyczy urządzeń w ramach części: 3 – w zakresie urządzeń oznaczonych numerami indeksów: 1000033823, 1000033977, 51 – w zakresie urządzenia oznaczonego numerem indeksu: 1000033747, 57, 58,
f) przeszkolenie 2 osób – użytkowników urządzenia w miejscu instalacji urządzenia (ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice) - dotyczy urządzenia w ramach części: 56,
g) przeszkolenie 6 osób – użytkowników urządzenia, w miejscu instalacji urządzenia (ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice) z podstaw obsługi mikroskopu przeprowadzone po instalacji urządzenia oraz prezentacja wszystkich wymaganych trybów pracy, w tym pomiarów na żywych komórkach w cieczy – dotyczy urządzenia w ramach części: 52.
Wykonawca zobowiązany będzie również do zapewnienia bezpłatnego serwisu technicznego urządzeń w okresie gwarancyjnym.
2. Szczegółowy opis techniczny zamawianych urządzeń zawierał załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowił integralną część SIWZ.
3. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
1) w zakresie części 1: fotometr płomieniowy – 1 szt.,
2) w zakresie części 2: chromatograf jonowy: kationowo – anionowy z podajnikiem próbek do jednoczesnej analizy kationów i anionów – 1 szt.,
3) w zakresie części 3: analizator rtęci z dwiema kuwetami – 1 szt., spektrofotometr pracujący w zakresie światła widzialnego – 3 szt., spektrofotometr VIS – 1 szt., spektrometr podczerwieni – 1 szt., spektrometr UV – VIS – 2 szt.,
4) w zakresie części 4: suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – 5 szt., zestaw Viscolor analiza środowiska (lub równoważny) – 1 szt., łaźnia wodna – 3 szt., biureta elektroniczna do miareczkowania – 2 szt.,
5) w zakresie części 5: mikroskop optyczny (bazowy – konsultacyjny) – 1 szt., mikroskop optyczny – 9 szt., mikroskop optyczny polaryzacyjny – 2 szt., mikroskop stereoskopowy – 5 szt., stereomikroskop – 6 szt., mikroskop fluorescencyjny z urządzeniami peryferyjnymi – 1 szt., piecyk temperaturowy do mikroskopu z regulatorem temperatury i pompą ciekłego azotu – 1 szt.,
6) w zakresie części 6: kompresor bezolejowy – 1 szt.,
7) w zakresie części 7: kabina do preparacji – 1 szt., obsadka pneumatyczna typu “Black sow” (lub równoważna) - 1 szt., końcówki preparacyjne – prosta i zaokrąglona – 2 szt.,
8) w zakresie części 8: zestaw do automatycznego wykonywania preparatów mikroskopowych – 1 szt.,
9) w zakresie części 9: laserowy miernik wielkości cząstek – 1 szt., spektrofotometr jednowiązkowy UV/VIS wraz z dodatkową komorą na kuwety 50 mm i osprzętem – 1 szt., cieplarka dwukomorowa z obiegiem wymuszonym – 2 szt., spektrofotometr – 1 szt., cieplarka – wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej – 1 szt., łaźnia wodna – 1 szt., pH + konduktometr/solomierz – 1 szt., pompa próżniowa – 2 szt., kriostat – 2 szt.,
10) w zakresie części 10: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas – 1 szt., urządzenie do przeprowadzania rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych i białek – 1 szt.,
11) w zakresie części 11: przystawka do pirolizy – 1 szt.,
12) w zakresie części 12: waga laboratoryjna – 5 szt., waga analityczna – 2 szt., wagosuszarka laboratoryjna – 1 szt., waga analityczna z komorą wagową – 1 szt., waga – 6 szt.,
13) w zakresie części 13: cyfrowa łaźnia wodna na 6 do 9 miejsc stanowiskowych – 1 szt.,
14) w zakresie części 14: suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza – 1 szt., pH-metr – 7 szt., cieplarki – 11 szt., myjka ultradźwiękowa – 2 szt.,
15) w zakresie części 15: termometr –20 do +360/1,0 wzorcowany – 2 szt.,
16) w zakresie części 16: szybki automatyczny ekstraktor do prób stałych – 1 szt., system do szybkiego odparowywania prób – 1 szt., automatyczny chromatograf żelowy – 1 szt., koncentrator białek z wyposażeniem — 1 szt.
17) w zakresie części 17: pompki perystaltyczne – 2 szt.,
18) w zakresie części 18: dejonizator – 1 szt., aparat Kjeldahla – 1 szt., wózek laboratoryjny – 2 szt., stojak do pipet – 5 szt., pipety – 5 szt., wytrząsarka – 3 szt.,
19) w zakresie części 19: ława optyczna – 1 szt.,
20) w zakresie części 20: termostat – 4 szt.,
21) w zakresie części 21: naczynia do elektroforezy – 8 szt.,
22) w zakresie części 22: chłodziarko – zamrażarki – 6 szt.,
23) w zakresie części 23: stereomikroskop – 20 szt.,
24) w zakresie części 24: waga laboratoryjna – 1 szt., konduktometr – 2 szt., wytrząsarka do kolbek – 1 szt., spektrofotometr – 1 szt., przesiewacz laboratoryjny – 1 szt.,
25) w zakresie części 25: wytrząsarka – 2 szt.
26) w zakresie części 26: mikroskop badawczy – 1 szt., mikroskop stereoskopowy – 3 szt.,
27) w zakresie części 27: pH – metr – 3 szt.,
28) w zakresie części 28: system Biolog (lub równoważny) – 1 szt.
29) w zakresie części 29: mikroskop „studencki” – 6 szt.,
30) w zakresie części 30: łaźnia wodna – 3 szt.,
31) w zakresie części 31: wózek transportowy – 4 szt., wytrząsarka – 2 szt., pompa próżniowa – 2 szt.,
32) w zakresie części 32: statywy na pipety – 3 szt., pipety – 3 szt., termo mikser – 3 szt., wirówka z rotorem – 1 szt., łaźnia piaskowa – 1 szt.,
33) w zakresie części 33: mikroskop stereoskopowy – 1 szt., polarymetr – 1 szt.,
34) w zakresie części 34: waga elektroniczna – 1 szt.,
35) w zakresie części 35: system oczyszczania wody – 1 szt.,
36) w zakresie części 36: mikroskop „studencki” – 14 szt., mikroskop badawczy – 3 szt., urządzenie fluorescencyjne do mikroskopu – 5 szt., kamera cyfrowa zestaw do akwizycji i analizy obrazu – 3 szt., kamera cyfrowa – cyfrowa lustrzanka - 1 szt.
37) w zakresie części 37: demineralizator – 3 szt., blok mineralizacyjny – 1 szt., urządzenie do pomiaru SIR – 1 szt.,
38) w zakresie części 38: wózek laboratoryjny – 2 szt.,
39) w zakresie części 39: dejonizator – 1 szt.,
40) w zakresie części 40: termostat/termo blok – 1 szt., wirówka – 1 szt., termocykler – 2 szt.,
41) w zakresie części 41: statyw na pipety – 7 szt., zestaw pipet – 7 szt.,
42) w zakresie części 42: waga elektroniczna – 2 szt., zestaw do sączenia – 6 szt.,
43) w zakresie części 43: pompki perystaltyczne – 2 szt.,
44) w zakresie części 44: wózek laboratoryjny – 2 szt.,
45) w zakresie części 45: chłodziarko – zamrażarka – 4 szt.
46) w zakresie części 46: miernik RLC – 2 szt., multimetr – 4 szt., oscyloskop cyfrowy – 5 szt., mostek -1 szt., oscyloskop cyfrowy – 2 szt.,
47) w zakresie części 47: model tomograf edukacyjny – 1 szt., wózek rolkowy – 1 szt., zestaw do badania ruchu ciał – 1 szt., obręcz do badania ruchu obr. – 1 szt., zestaw kolektora słonecznego – 1 szt., zestaw do e/m – 1 szt., LDA – Laser Doppler anemometry – zestaw do pomiaru prędkości przepływu cieczy z wykorzystaniem dopplerowskiej anemometrii laserowej LDA – 1 szt., zestaw do efektu Zeemana – 1 szt., zestaw do badania promieniowania alfa – 1 szt., zestaw do badania rozpadu promieniotwórczego – 2 szt., zestaw do spektroskopii beta – 1 szt.,
48) w zakresie części 48: pompa turbomolekularna – 2 szt., stanowisko pompowe – 1 szt.
49) w zakresie części 49: elektrometr – 1 szt.,
50) w zakresie części 50: regulator temperatury – 2 szt.,
51) w zakresie części 51: nanoedukator – 1 szt.; zestaw wzorców do kalibracji skanera mikroskopu – 1 szt.; aktywny stół antywibracyjny do AFM – 1 szt.; zestaw węgli pirolitycznych – 1 szt.; zestaw sond do AFM – 1 szt.,
52) w zakresie części 52: mikroskop AFM – 1 szt.,
53) w zakresie części 53: zestaw do badania odbić światła – 1 szt.; zestaw do efektu Kerra – 1 szt.; zestaw do holografii – 1 szt.,
54) w zakresie części 54: zestawy szyn powietrznych – 2 szt.,
55) w zakresie części 55: UPS – 10 szt., UPS online – 2 szt.,
56) w zakresie części 56: laboratoryjna suszarka rozpyłowa – 1 szt.,
57) w zakresie części 57: kamera termowizyjna – 1 szt.,
58) w zakresie części 58: mikroskop fluorescencyjny – 1 szt., mikroskop polaryzacyjny z kamerą CCD – 1 szt.,
59) w zakresie części 59: zestaw do badania drgań i fal mechanicznych 1 szt.; zestaw do wagi magnetycznej –
1 szt.; zestaw do indukcji – 1 szt.; zestaw ćwiczeniowy obrazujący wykorzystanie ultradźwięków w badaniach medycznych – 1 szt.; model ogniwa paliwowego – 2 szt.,
60) w zakresie części 60: naczynie Dewara – 2 szt.,
61) w zakresie części 61: dynamometry z odczytem cyfr – 6 szt.,
62) w zakresie części 62: elektronika impulsowa – zestaw – 1 szt.,
63) w zakresie części 63: analizator wielokanałowy – 2 szt.,
64) w zakresie części 64: zasilacze wysokiego napięcia – 2 szt.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: w zakresie części 47, 53, 59, 63 i 64 postępowania – do 84 dni od daty zawarcia umowy. W zakresie pozostałych części postępowania: do 42 dni od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do 25.8.2012 r.
5. Miejsce realizacji zamówienia:
a) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec w zakresie dostawy urządzeń w ramach:
— części nr 1, 2, 3 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu: 1000033540), 4 (w zakresie urządzeń o numerach indeksu: 1000032974, 1000033729, 1000033766), 5 (w zakresie urządzeń o numerach indeksu:
1000033534, 1000033541, 1000033545, 10000562), 6, 7, 8, 9 (w zakresie urządzeń o numerach indeksu
1000033575, 1000033576, 1000033735, 1000033767), 10 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu
1000033710), 11, 12 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000033712, 1000033725, 1000033727,
1000034360), 13, 14 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000033765), 15, 16 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000033784, 1000033787, 1000033789).
b) Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 26/28, 40-032 Katowice w zakresie dostawy urządzeń w ramach:
— części nr 3 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034198, 1000034200, 1000034202), 4 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034089, 1000034104, 1000034223), 5 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034017, 1000034227), 9 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034082, 1000034088.
1000034101, 1000034195),10 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000034235), 12 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034032, 1000034033, 1000034034, 1000034035), 14 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034055, 1000034063, 1000034081, 1000034085, 1000034086, 1000034109), 16 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000034234), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
c) Uniwersytet Śląski, Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice w zakresie dostawy urządzeń w ramach:
— części nr 46 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000033895), 47 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000033906, 1000033907, 1000033909), 62, 63, 64.
d) Uniwersytet Śląski, Zespół Dydaktycznych Pracowni Fizycznych, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice w zakresie dostawy urządzeń w ramach:
— części nr 3 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000033823, 1000033977), 5 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000033941), 9 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000033734), 46 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000033718, 1000033741, 1000033750, 1000034076, 1000033752), 47 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000033728, 1000033776, 1000033754, 1000033755, 1000033772.
1000033799, 1000033804, 1000033816), 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
6. Wymagany termin gwarancji – jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) nie określono inaczej – termin gwarancji na oferowane urządzenia winien był być zgodny z terminem gwarancji producenta lub głównego dystrybutora urządzeń na terenie RP, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy. Gwarancja miała obejmować wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z przeglądami i bieżącą konserwacją urządzeń.
7. Zamawiający dopuścił możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należało wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 4 do SIWZ).
8. Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych na urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane były znaki towarowe określonego rodzaju urządzeń, oznaczało to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający wymagał, aby oferowane przez Wykonawców urządzenia równoważne wykonane były pod względem jakościowym, technicznym i funkcjonalnym, w taki sposób jak przykładowe (wzorcowe) typy urządzeń wskazane w SIWZ – w tym zakresie wszelkie wskazania Zamawiającego co do typu czy modelu określonego urządzenia należało traktować jako przykładowe i pomocnicze.
9. Zamawiający dopuścił tolerancję wymiarową i wagową ± 10 % w opisie technicznym urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w stosunku do wymiarów i wag wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 2 do SIWZ), z zastrzeżeniem przypadków kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał przedział wymiarowy i wagowy, którego Wykonawca nie może przekroczyć (np. z użyciem zwrotu: „o wymiarach nie większych niż...”.
10. Zamawiający nie przewidywał możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych.
12. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
13. Zamawiający nie przewidywał wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewidywał udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Zamawiający nie przewidywał zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie ograniczał możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

Date published
10/08/2012

OCID
ocds-0c46vo-0133-255027-2012
Categories (CPV)
38000000 38500000 38410000 38570000 38424000 38552000 38553000 38342000 38433000 38400000 38412000 38651600 38510000 38634000 38515200 38511000 38515000 38519000 38437000 38437100 38437120 42923110 38310000 38311100 42122000 42122450 42122510 42943000 31700000 33100000 39711100 31532900 30200000 30237280 39294000 39221122 34911100 39100000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network