PRZEKAŹNIK M6106/19-017 – C-295M

Buyer Name
8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
Total no. of suppliers
1
Supplier name
THORMEX SP. Z O.O.

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych i części zamiennych do
samolotów C-295M i M28B/PT z awioniką Glass Cockpit, w ilościach i asortymencie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zał. nr 5 do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”,
zwanych dalej „częściami”.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań
z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 46 zadań przedstawionych w zał. nr 5 do SIWZ –
„Szczegółowa oferta cenowa”:
2.1. zadanie 1 – 33 termin realizacji do 30.9.2016.
2.2. zadanie 34 – 45 termin realizacji do 28.2.2017 – jednak nie wcześniej niż po 2.1.2017.
2.3. zadanie 46 termin realizacji do 31.5.2017 – jednak nie wcześniej niż po 2.1.2017.
3. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. części zamienne dostarczone w ramach niniejszego postępowania muszą być zgodne z aktualną
dokumentacją techniczną producenta samolotu M-28B/PT, CASA C-295M;
3.2. zamawiający wymaga, aby wykonawca do każdej części dostarczył wystawioną przez producenta:
3.2.1. metrykę zawierającą co najmniej:
— nazwę części;
— typ;
— nr fabryczny;
— datę produkcji;
— kompletację wyrobu;
— krótkie dane techniczne;
— resurs techniczny – jeśli występuje;
— informacje dotyczące konserwacji wyrobu;
3.2.2. lub certyfikat EASA FORM1;
3.2.3. lub Certyfikat of Conformity, tzw. certyfikat zgodności;
3.2.4. lub dokument wystawiony przez wykonawcę zawierający analogiczne dane jak w ppkt. 3.2.1.
Uwaga:
W przypadku dostarczenia kopii w/w dokumentów, zamawiający wymaga, aby kopia była poświadczona „za
zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
4. Wymagania zamawiającego dotyczące odbioru wojskowego zamawianych części (zostały określone
w kolumnie 11 zał. nr 5 do SIWZ – :Szczegółowa oferta cenowa”):
4.1. wymagania jakościowe w zakresie części zamawianych u dostawców/kooperantów w zakresie zadań:
Zadanie Nr 4 pozycja nr 1
Zadanie Nr 5 pozycja nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21
Zadanie Nr 6 pozycja nr 1, 7, 8
Zadanie Nr 8, 9, 15, 18, 20, 23, 24, 36, 40, 46
Zadanie Nr 14 pozycja 21, 22
Zadanie Nr 27 pozycja nr 4, 11, 12, 16, 19, 20
Zadanie Nr 29 pozycja nr 1
Zadanie Nr 33 pozycja nr 2, 3
Zadanie Nr 39 pozycja nr 2, 3, 4
Zadanie Nr 45 pozycja nr 1
— zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ – „Klauzula jakościowa – AQAP 2130”
4.2. wymagania jakościowe w zakresie części zamawianych u dostawców/kooperantów w zakresie zadań:
Zadanie Nr 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46
Zadanie Nr 4 pozycja nr 2, 3
Zadanie Nr 5 pozycja nr 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 19
Zadanie Nr 6 pozycja nr 2 – 6, 9 – 20
Zadanie Nr 14 pozycja 1 – 20, 23 – 44
Zadanie Nr 27 pozycja nr 1-3, 5-10, 13-15, 17-18, 21-24
Zadanie Nr 29 pozycja nr 2
Zadanie Nr 33 pozycja nr 1
Zadanie Nr 39 pozycja nr 1
Zadanie Nr 45 pozycja nr 2
— zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ – „Klauzula jakościowa – AQAP 2131”
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części równoważne (zamienniki). Przez ofertę równoważną
zamawiający rozumie części zamienne o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź
lepszych w stosunku do części wskazanych (pożądanych) przez zamawiającego i jednocześnie dopuszczonych
do stosowania przez producenta samolotu M-28B/PT i CASA C-295M. Ciężar udowodnienia równoważności
spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie zobowiązany wskazać w ofercie
pozycje, w zakresie których oferuje części równoważne, podać typ i nr katalogowy tych części, które oferuje – w
zał. nr 5 do SIWZ wykonawca wypełni kolumnę nr 10. Ponadto składając ofertę równoważną wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, oddzielnie dla każdego zadania, wykaz pozycji, do których proponuje
części równoważne (zamienniki), typ i nr katalogowy części równoważnej (zamiennika) oraz podstawę do
stosowania zamiennika (pozycja z katalogu producenta samolotu/silnika, zezwolenie producenta lub aktualny
biuletyn wprowadzający zmianę, itp.).
6. Części zamienne będące przedmiotem zamówienia z terminem dostawy do 30.9.2016 (pozycje
z zał. nr 5 do SIWZ), muszą być fabrycznie nowe z produkcji 2014 – 2016 roku, z wyjątkiem:
6.1. wyrobów gumowych, takich jak: przewody gumowe, uszczelki gumowe itp., które muszą być
z produkcji 2015/2016 roku.
6.2. części wymienionych w: Zadaniu nr 16 – Ogniwo 840-8025-010 – M28B/PT GC
Zadaniu nr 19 – Ogniwo nadajnika ELT 98N9091 – C-295M
Zadaniu nr 21 – Ogniwo 810-2008/K – C-295M
Zadaniu nr 22 – Bateria nadajnika ELT 503 – C-295M
które muszą być z produkcji 2015/2016 roku.
7. Części zamienne będące przedmiotem zamówienia z terminem dostawy w 2017 (pozycje
z zał. nr 5 do SIWZ), muszą być fabrycznie nowe z produkcji 2014 – 2017 roku, z wyjątkiem:
7.1. wyrobów gumowych, takich jak: przewody gumowe, uszczelki gumowe itp., które muszą być
z produkcji 2015/2017 roku.
7.2. części wymienionych w: Zadaniu nr 36 – Ogniwo 55-1346-1 – C-295M
Zadaniu nr 40 – Taśma antyerozyjna R810405-3
które muszą być z produkcji 2016/2017 roku.
8. Części zamienne wymienione w: Zadaniu nr 1 – Pompa paliwowa ECN-75B – M28B/PT GC oraz
w Zadaniu nr 42 – Pompa paliwowa ECN-75B – M28B/PT GC muszą posiadać resurs do I remontu głównego
minimum 6 lat i 1000 h.
9. Części posiadające oprogramowanie (w postaci np. mapy cyfrowej, danych nawigacyjnych, lub inne) muszą
posiadać aktualne oprogramowanie, a na częściach, które podlegają wykonaniu obowiązkowych biuletynów,
muszą one być zrealizowane.
10. Części muszą spełniać wymagania jakościowe określone w aktualnej dokumentacji technicznej producenta
na dany wyrób i w odpowiednich normach oraz muszą posiadać wymagane dopuszczenia i atesty zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
11. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji dla części wymienionych w zał. nr 5 do SIWZ
nie może być krótszy niż 200 godzin pracy / 24 miesiące – w zależności od tego co upłynie wcześniej – licząc
od daty odbioru części przez zamawiającego.
12. Wszystkie terminy gwarancji winny być liczone od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez
zamawiającego.
13. Gwarancja musi obejmować również części i usługi nabyte u kooperantów wykonawcy.
14. Zamawiający wymaga aby czas naprawy gwarancyjnej części wynosił nie dłużej niż 120 dni, licząc od daty
otrzymania „Protokołu reklamacji”.
15. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas, w którym wskutek wad części użytkownik nie
mógł z niej korzystać.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą części oraz dostarczeniem części podlegającej
naprawie gwarancyjnej do miejsca naprawy i po naprawie do miejsca, w którym zostały ujawnione wady części
oraz odpowiada za wszelkie skutki utraty lub uszkodzenia części od chwili jej przyjęcia do naprawy do chwili jej
odebrania przez zamawiającego.
17. Podstawą do realizacji dostawy będzie zawarcie umowy.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt
7 Ustawy.
20. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Dostawy będą realizowane:
zadanie nr 1 – 33:
rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy,
zakończenie – do dnia 30.9.2016.
zadanie nr 34 – 45:
rozpoczęcie – nie wcześniej niż od dnia 2.1.2017,
zakończenie – do dnia 28.2.2017.
zadanie nr 46:
rozpoczęcie – nie wcześniej niż od dnia 2.1.2017,
zakończenie – do dnia 31.5.2017.
Zamawiający dopuszcza dostawy części w ramach poszczególnych zadań określonych w zał. nr 5 do SIWZ
przed wymaganym terminem realizacji umowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym.

Date published
22/07/2016

OCID
ocds-0c46vo-0133-253575-2016
Categories (CPV)
34731000 - Parts for aircraft

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network