Zadanie I – Dostawa urządzeń sieciowych, zasilacza UPS i telefonów IP

Buyer Name
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
NGE POLSKA SP. Z O.O.

Description

Pierwsze wyposażenie w ramach projektu "Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki" – Dostawa infrastruktury aktywnej i pasywnej do serwerowni e-kampus w budynku D oraz infrastruktury do obsługi treści naukowo-dydaktycznych wraz z teletransmisją w jakości Full HD do kampusu PK przy ul. Śniadeckich 2.
Zadanie I – Dostawa urządzeń sieciowych, zasilacza UPS i telefonów IP.
Zadanie II – Rozbudowa systemu klucza generalnego (master key) użytkowanego przez Zamawiającego.
Zadanie III – Dostawa elementów systemu mobilnej oraz studyjnej obsługi treści naukowodydaktycznych.
Zadanie IV – Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 2/I, 2/II, 2/III, 2/IV do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32000000-3, 32420000-3, 48960000-5, 30213000-5, 30213100-6.
Dopuszcza się składanie ofert na równoważne urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych niż posiadają wymienione w SIWZ – w załączniku nr 2/I, 2/II, 2/III, 2/IV do SIWZ.
Wszystkie ceny i wartości winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Date published
19/07/2013

OCID
ocds-0c46vo-0133-241465-2013
Categories (CPV)
32000000 32420000 48960000 30213000 30213100 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network