Skanujące mikroskopy elektronowe

Buyer Name
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
JEOL (EUROPE) SAS

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z katodą z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego) i zintegrowany system mikroanalizy rentgenowskiej EDS i WDS oraz wyposażenie pomocnicze przeznaczone do preparatyki próbek do badań w mikroskopie FE-SEM. Muszą być bezwzględnie spełnione następujące wymagania (wyposażenie, parametry, funkcje):
1) Działo elektronowe z emiterem Schottky'ego (termiczna emisja polowa)
2) Dodatkowy emiter Schottky'ego.
3) Zdolność rozdzielcza dla sygnału SE (elektrony wtórne):
— nie gorsza niż 1,0 nm przy 15 kV
— nie gorsza niż 1,4 nm przy 1,0 kV
— nie gorsza niż 1,5 nm przy 10 kV w niskiej próżni
4) Minimalna energia elektronów przy powierzchni próbki : co najwyżej 200 eV, z możliwością spowalniania elektronów poprzez potencjał przyłożony do stolika próbki.
5) Gwarantowany maksymalny prąd wiązki - co najmniej 200nA.
6) Zapewnienie stabilności wiązki – nie więcej niż 0,5% / 10 godz.
7) Mikroskop powinien posiadać funkcje korekcji dryfu wiązki (np. w przypadku długotrwałych analiz punktowych EDS lub integracji wielu skanów w jeden obraz).
8) Miernik prądu wiązki.
9) Stolik goniometryczny o minimalnych wartościach przesuwu w osi:
a) X - 100 mm
b) Y - 100 mm
c) Z - 50 mm
d) obrót o kąt 360 stopni bez ograniczeń
e) minimalny zakres zmiany kąta nachylenia stolika od – 10 st. do + 70 st.
10) Możliwość zmiany powiększenia co najmniej w zakresie: od 25 do 1.000.000 razy .
11) Mikroskop musi posiadać możliwość detekcji:
a) elektronów wtórnych (SE)
b) elektronów wstecznie rozproszonych (BSE)
c) elektronów wtórnych w warunkach pracy przy niskiej próżni.
12) Mikroskop musi posiadać automatyczny układ odpompowywania i sterowania próżnią.
13) Mikroskop musi posiadać bezolejowy układ próżniowy.
14) Mikroskop ma umożliwiać pracę w warunkach niskiej próżni (maksymalne ciśnienie pary wodnej co najmniej 150 Pa).
15) Chłodzona ciekłym azotem pułapka antykontaminacyjna z zapasowym wkładem.
16) Urządzenie do czyszczenia preparatu oraz komory preparatu reaktywną plazmą, zintegrowane z korpusem mikroskopu.
17) Detektor EDS typu SDD o aktywnej powierzchni co najmniej 10 mm2 o rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 129 eV przy 100.000 cps (dla linii MnK) i możliwości detekcji pierwiastków od boru wzwyż.
18) Spektrometr EDS umożliwiający analizę w punkcie, wzdłuż zadanej linii,z wybranego pola, a także badanie rozkładu pierwiastków w zadanym obszarze (mapping rtg).
19) Spektrometr z dyspersją długości fali (WDS) w pełni zintegrowany z układem EDS, z możliwością analizy dla pierwiastków od boru wzwyż.
20) Oprogramowanie analityczne dla spektrometrów EDS/WDS do analizy bezwzorcowej oraz analizy ilościowej z wykorzystaniem wzorców.
21) Zestaw certyfikowanych wzorców analitycznych do analiz ilościowych o podwyższonej dokładności.
22) System komputerowy sterujący podstawowymi funkcjami mikroskopu oraz zapisywaniem i obróbką obrazów mikroskopowych w formatach TIFF, BMP, JPEG.
23) Dodatkowy komputer z zainstalowanymi aplikacjami nie związanymi bezpośrednio z podstawowymi funkcjami mikroskopu, takimi jak: obsługa spektrometrów EDS i WDS, drukarka, internet itd.
24) Dwa monitory o przekątnej co najmniej 19''.
25) System chłodzenia układu optycznego w obiegu zamkniętym.
26) System zabezpieczający przed niespodziewanymi wyłączeniami zasilania (UPS) z trybem podtrzymania pracy działa elektronowego.
27) Dostawa musi obejmować system do przygotowania gładkich powierzchni i przekrojów poprzecznych próbek metodą trawienia jonowego. System powinien gwarantować możliwość trawienia i usuwania kolejnych warstw w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki oraz posiadać co najmniej dwa – niezależnie regulowane – działa jonowe.
Wyposażenie dodatkowe – oferta może uzyskać dodatkowo do 20 pkt za zaoferowanie mikroskopu wraz z:
— Napylarką próżniową z pompą turbomolekularną (do napylania węglem lub metalami preparatów nieprzewodzących oraz łatwo kontaminujących) – 10pkt
— Możliwością sterowania urządzeniem do czyszczenia wnętrza komory preparatu z poziomu - oprogramowania głównego mikroskopu – 5 pkt
— Możliwością jednoczesnej obserwacji co najmniej czterech obrazów, uzyskanych za pomocą różnych detektorów – 5pkt
Wykonawca powinien sprawdzić pomieszczenie przeznaczone na instalację FE-SEM.
Wykonawca zapewni szkolenie w obsłudze systemu FE-SEM.
Wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi mikroskopu.
Wszystkie elementy oferowanego systemu muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.
2. Licencja na oprogramowanie będzie udzielona na warunkach wskazanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga aby udzielona licencja na dostarczane oprogramowanie obejmowała prawo do korzystania z niej na terenie Polski przez czas nieokreślony . Dodatkowe wymagania zawarte są w § 5 wzoru umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ. Warunki licencji opisane przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą będą załącznikiem do umowy zawartej z Wykonawcą na zrealizowanie przedmiotowej dostawy.
3. Warunki dostawy: Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie, na minimum 7 dni przed planowaną dostawą, w przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy. Po przekroczeniu terminu realizacji zamówienia „Cena wskazana w umowie” zostanie pomniejszona o kary umowne, które zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń (załącznik nr 7 do SIWZ) przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego przedmiotu umowy z ofertą lub SIWZ Zamawiający odmówi odbioru.
4. Wykonawca udziela gwarancji – minimum 24 miesiące – szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy.

Date published
13/05/2014

OCID
ocds-0c46vo-0133-159368-2014
Categories (CPV)
38511100 - Scanning electron microscopes

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network