Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych KONTRAKTEM nr 13.2B „Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym” realizowanych w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.
Zamówienie będzie wykonywane w oparciu o tzw. „czerwony FIDIC” - „Warunki Kontraktowe dla Budowy, dla robót inżynieryjno – budowlanych zaprojektowanych przez Zamawiającego – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (wydanie SIDIR).
Kontrakt nr 13.2B „Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym” obejmuje swoim zakresem następujące prace:
a) modernizacja części technologicznej Wydzielonych Komór Fermentacyjnych WKF (zmiana sposobu mieszania osadu w WKF, ogrzewania osadu, rozbijania kożucha, gaszenia piany, ujęcie biogazu, pomiar poziomu osadu w WKF, dobór pomp
z zastosowaniem „softstartów”, dobór armatury i włączenie jej do systemu automatyki i sterowania, modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pomp, przygotowanie obiektu komór fermentacyjnych do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA),
b) modernizacja części budowlanej Wydzielonych Komór Fermentacyjnych WKF wraz
z budynkiem operacyjnym (modernizacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych zbiorników komór fermentacyjnych, modernizacja elewacji budynku operacyjnego
z ociepleniem ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, wod-kan, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania).
Na terenie budowy w zbiorniku WKF1 znajdują się rusztowania nie stanowiące własności MPWiK Sp z o.o. w Lublinie a stanowiące zabezpieczenie rozpoczętych i nie zakończonych przez poprzedniego wykonawcę robót budowlanych.
Właścicielem rusztowań jest ULMA Construccion Polska S.A. (adres: Koszajec 50, 05-840 Brwinów). Wykonawca uzgodni z ULMA warunki korzystania z ww. rusztowań w celu realizacji niniejszego zamówienia, ich demontażu i wydania rusztowań ULMA. Wszelkie koszty związane z korzystaniem z rusztowań, ich rozbiórką oraz inne warunki z tym związane winny być uwzględnione w cenie kontraktowej.
Roboty budowlane będą wykonywane na terenie oczyszczalni ścieków bez wyłączania jej z eksploatacji. Wykonawca uwzględni w programie konieczność prowadzenia procesu technologicznego w zbiornikach WKF co uniemożliwia przeprowadzenie robót budowlanych we wszystkich zbiornikach jednocześnie. Zamawiający udostępniał będzie jeden zbiornik, a kolejny dopiero po bezawaryjnej próbie eksploatacyjnej trwającej minimum 1 miesiąc.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
TOMIE II: Kontrakt,
TOMIE III: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
TOMIE IV: Przedmiar Robót,
TOMIE V : Dokumentacja Projektowa.
Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie nazw lub znaków towarowych – to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających, że zastosowane rozwiązania, materiały lub urządzenia są równoważne do określonych w dokumentacji projektowej.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Mar 15 2013

Deadline:
Deadline:
Apr 23 2013

CPVs:
CPVs:
45252127 - Wastewater treatment plant construction work

Address:
Address:
al. J. Piłsudskiego 15
Lublin
Poland

Location:
Location:
Lublin

Contact:
Contact:
Aneta Spratek

Email:
Email:
zampub@aqua.mpwik.lublin.pl

Tel:
Tel:
+48 815324281
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
086809-2013


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo