Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Buyer: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 ekspertów: pomocniczego (1 osoba) oraz w dziedzinie epidemiologii/ zdrowia publicznego/ ekonomii zdrowia (1 osoba) w zakresie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego – uczestniczenie w pracach grup roboczych, w celu opracowania modeli deskryptywnych dla tych grup chorób, w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zamówienie będzie realizowane w następujących 2 częściach:
— Część 1 – wybór eksperta pomocniczego (1 osoba) w dziedzinie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego
— Część 2 – wybór eksperta w dziedzinie zdrowia epidemiologii/ publicznego/ ekonomii zdrowia (1 osoba) w zakresie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego;
Każdy z Wykonawców (ekspertów) może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybraną część spośród powyżej wymienionych (zgodnie z art. 83 ustawy Pzp.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jul 08 2016

Deadline:
Deadline:
Jul 27 2016

CPVs:
CPVs:
73000000 - Research and development services and related consultancy services

Address:
Address:
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Olga Bieleń, Kamila Pierzchała

Email:
Email:
o.bielen@zzpprzymz.pl, k.pierzchala@zzpprzymz.pl
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
233820-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo