Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

Buyer: Uniwersytet Śląski w Katowicach


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w 47 budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się Wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki Uczelni, Domy Studenckie, Domy Asystenckie o średniej powierzchni: 163 123 m
do codziennego sprzątania od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora) oraz 207 745 m
powierzchni średniej w miesiącu do sprzątania sobotnio – niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora).
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowej lub okresowej zmiany częstotliwości i metrażu przeznaczonego do sprzątania nie przekraczającej łącznie 20 % wielkości przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów określonych w załączniku nr 2B. W okresach wakacyjnych, ferii, przerw świątecznych oraz prowadzonych prac remontowych, zmiana może nastąpić do wysokości 50 % średniomiesięcznego metrażu wykazanego w opisie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku 2B, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą przekroczyć łącznie 20 % metrażu w ramach całego zamówienia. Każdorazowa zmiana wpływająca na ilość metrażu powierzchni do sprzątania będzie składana w formie pisemnej do Wykonawcy z miesięcznym wyprzedzeniem, przez kierownika (administratora) danego obiektu w ramach zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Na żądanie wyrażone przez kierownika (administratora) danego obiektu, wszystkie wprowadzone zmiany będą wiążące dla Wykonawcy w poszczególnych obiektach określonych w załączniku nr 2B, w trakcie całego okresu trwania zamówienia i nie będą wymagały dokonywania zmian treści umowy.
3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ponadto na poszczególnych obiektach dyżury osób sprzątających, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B i 2 C do SIWZ:
a) Szczegółowy zakres prac podstawowych w ramach przedmiotowej usługi dla sprzątania od poniedziałku do piątku oraz sprzątania sobotnio – niedzielnego określono w załączniku nr 2A.
b) Zakres dodatkowych czynności charakterystycznych dla danego obiektu zawierają opisy przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdego obiektu w załączniku nr 2B do SIWZ.
c) Wykaz obiektów wraz z lokalizacją oraz metrażem przeznaczonym do sprzątania zawiera załącznik nr 2C.
5) Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1.1.2017 do 31.12.2019 albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.
6) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jun 07 2016

Deadline:
Deadline:
Jul 15 2016

CPVs:
CPVs:
90900000 - Cleaning and sanitation services

Address:
Address:
ul. Bankowa 12
Katowice
Poland

Location:
Location:
Katowice

Contact:
Contact:
Dział Zamówień Publicznych, pok. 69

Email:
Email:
ewa.slowik@us.edu.pl

Tel:
Tel:
+48 323591334
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
192575-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo