Usługi prania i czyszczenia na sucho

Buyer: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem bielizny szpitalnej wraz z jej praniem (w tym prasowanie i maglowanie) oraz pranie (w tym prasowanie i maglowanie) bielizny szpitalnej będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z transportem. Ilość bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania będącej własnością Zamawiającego oraz ilość i asortyment bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania podlegającej wynajęciu określa załącznik nr 5 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy. Zestawienie bielizny szpitalnej podlegającej wynajęciu określające jej kolor, rozmiar i ilości potrzebne do realizacji usługi przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ, natomiast szczegółowy opis tej bielizny określający jej właściwości tj. skład, gramatura oraz sposób jej użytkowania określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Czas wykonania usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu odebrania od Zamawiającego bielizny brudnej do momentu przekazania przez Wykonawcę czystej, za wyjątkiem materacy z pokrowcami, gdzie czas wykonania usługi nie może przekroczyć 5 dni oraz za wyjątkiem odzieży ochronnej, koców, poduszek gdzie czas wykonywania usługi nie może przekroczyć 3 dni.
3. Oferowana do wynajmu bielizna szpitalna będąca wyrobem medycznym powinna być wpisana do rejestru wyrobów medycznych, powinna być oznakowana znakiem CE oraz powinna posiadać ważną deklarację zgodności CE, pozostała oferowana do wynajmu bielizna szpitalna nie będąca wyrobem medycznym powinna być oznakowana znakiem CE. Ponadto wszystka oferowana do wynajmu bielizna szpitalna powinna spełniać wymogi określone w załączniku nr 7 do SIWZ.
4. Codzienny odbiór brudnej bielizny z magazynów Zamawiającego mieszczących się przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 jak również przy ul. E. Plater 17 jak i dostawa czystej bielizny do magazynów Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-7:00 środkami transportu Wykonawcy oraz na jego koszt.
5. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie nakładane są na proces prania (np. odzież ochronna musi być prana oddzielnie, pościel skażona poddana dezynfekcji, bielizna noworodkowa oraz pieluchy poddane dezynfekcji chemiczno-termicznej) oraz zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia.
6. Używane do realizacji usługi środki i preparaty dezynfekcyjne będące produktami biobójczymi w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity z 2007 r. nr 39 poz. 252 z późn. zm.) muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie tymczasowe lub posiadać decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka lub posiadać pozwolenie na obrót o którym mowa w art. 54 w/w ustawy. Ponadto wszystkie do realizacji usługi środki i preparaty winny gwarantować właściwą jakość prania bez powodowania przyspieszonego zużycia bielizny oraz uczuleń u pacjentów a zwłaszcza noworodków oraz właściwą jakość dezynfekcji środków transportu.
7. Dodatkowe wymagania dotyczące świadczonej usługi:
— wyprana bielizna powinna być czysta, sucha i wymaglowana
— zabezpieczenie czystej bielizny poprzez jej zafoliowanie (asortymentowo, waga paczki do 5 kg – w paczce maximum 5 poszew, 10 prześcieradeł, poszewki po 20 do 30 szt., kompresy lub podkłady po 20 do 30 szt., koszule chirurgiczne po 10 szt., operatory po 5 szt., pieluchy tetrowe po 20 szt.) i zapakowanie do worków foliowych osobno na każdy oddział;
— transportowanie bielizny fasonowej na wieszakach zapakowanej w oddzielne przeźroczyste worki foliowe;
— płukanie bielizny fasonowej przy użyciu płynu antystatycznego;
— znakowanie worków z czystą bielizną asortymentowo i wagowo;
— zapewnienie dokumentacji potwierdzającej ilość czystej bielizny;
— usługa pralnicza powinna być realizowana w trybie codziennym (pranie powinno być dostarczane do Zamawiającego codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni świątecznych).
— zasady składania bielizny operacyjnej:
operatora:
— operator złożyć wzdłuż na pół
— troki operatora na zewnątrz
— rękawy złożyć razem
— całość złożyć wszerz dwukrotnie
zgodnie z dołączonymi do siwz zdjęciami – załącznik nr 8 do SIWZ
prześcieradła:
— prześcieradło złożyć równo wszerz
— zapewnienie w okresie obowiązywania umowy worków rozpuszczalnych na bieliznę zakaźną w ilości około 1 000 szt.
8. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy w okresie nie dłuższym niż 1,5 miesiąca od dnia jej podpisania do dostarczenia Zamawiającemu bielizny szpitalnej podlegającej wynajęciu w ilości i jakości określonej w załącznikach nr 6 i nr 7 do SIWZ.
9. Rozliczanie usługi prania i dezynfekcji bielizny będącej własnością Zamawiającego rozliczanej na podstawie cen za 1 kg następować będzie na podstawie wagi bielizny czystej (po praniu) w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Rozliczanie usługi prania i dezynfekcji bielizny będącej własnością Wykonawcy (wynajmowanej) następować będzie na podstawie ilości sztuk bielizny czystej dostarczonej do Szpitala w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
10. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do potwierdzenia odbioru bielizny na kwicie zbiorczym wykazującym asortymentowe ilości otrzymanej po praniu bielizny czystej . W/w kwit potwierdza własnoręcznym podpisem pracownik Zamawiającego oraz pracownik Wykonawcy.
11. Bielizna, będąca własnością Zamawiającego, oddana do prania będzie trwale oznaczona przez Zamawiającego.
12. Wybrany Wykonawca powinien posiadać komorę dezynfekcyjną na własność, w najmie, w dzierżawie lub innej formie albo powinien skorzystać z usług podwykonawcy, który taką komorę posiada w okresie realizacji umowy.
13. Wybrany Wykonawca będzie realizował usługi objęte przedmiotem zamówienia we własnych obiektach lub wynajętych, z użyciem własnych urządzeń lub wynajętych, własnych materiałów i produktów oraz przy pomocy własnych pracowników lub podwykonawców.
14. Ilość asortymentu bielizny szpitalnej podlegającej wynajęciu może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 24 2014

Deadline:
Deadline:
Dec 02 2014

CPVs:
CPVs:
98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
98311200 - Laundry-operation services
98315000 - Pressing services

Address:
Address:
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko-Biała
Poland

Location:
Location:
Bielsko-Biała

Contact:
Contact:
Grażyna Korzeń

Email:
Email:
zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl

Tel:
Tel:
+48 334984162
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
363181-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo