Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Buyer: Zarząd Powiatu Tatrzańskiego


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na sfinansowaniu zobowiązań Powiatu Tatrzańskiego poprzez przejęcie długu w kwocie 13 250 000 PLN na zasadach określonych w art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z 23.4.1964 – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 23.1.2014, poz. 121 ze zm.).
2. Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie wierzytelności Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Tatrzańskiego Nr VII/66/15 z dnia 08 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, (która stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ) w kwocie 13.250.000,00 złotych dnia 15 grudnia 2015 roku.
3. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 10 rocznych ratach płatnych w terminie od 31.12.2015 do 31.12.2024, przy czym w poszczególnych latach w następujących kwotach:
1) Do 31 grudnia 2015 roku – 450.000,00 złotych,
2) Do 31 grudnia 2016 roku – 2.050.000,00 złotych,
3) Do 31.12.2017 – 2 050 000 PLN;
4) Do 31.12.2018 – 2 050 000 PLN;
5) Do 31.12.2019 – 2 050 000 PLN;
6) Do 31.12.2020 – 2 050 000 PLN;
7) Do 31.12.2021 – 1 200 000 PLN;
8) Do 31.12.2022 – 450 000 PLN;
9) Do 31.12.2023 – 450 000 PLN;
10) Do 31.12.2024 – 450 000 PLN.
4. Wykonawca dokona jednorazowej spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości 13 250 000 PLN i zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, staje się jego wierzycielem. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony określą sposób spłaty przejętych zobowiązań (projekt umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
5. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie kapitału i odsetek.
6. Odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału od kwoty aktualnego zadłużenia, płatne (na podstawie opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu) w terminie najpóźniej do ostatniego dnia danego kwartału w okresie spłaty, począwszy od kwartału, w którym nastąpiło podpisanie umowy. Oprocentowanie w pierwszym jak i w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (kwartale) przyjmuje się jako wartość stopy WIBOR 3M ustalona na bazie średniokwartalnej stawki WIBOR 3M z kwartału poprzedniego, zgodnie z postanowieniami punktu 10 poniżej.
7. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek – piątek).
8. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym roku w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (odpowiedni 365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).
9. Okres finansowania: od 15.12.2015 do 31.12.2024.
10. Oprocentowanie w okresie trwania umowy: ustalone zostanie w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie na okresy kwartalne w wysokości stawki WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna ze stanów dziennych stawek WIBOR 3M z kwartału poprzedniego i ma zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego kwartału.
O każdej zmianie oprocentowania (na dany kwartał rozliczeniowy) wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia obowiązywania nowej wartości oprocentowania, w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, tj. faksem po nr +48 182023928 lub e-mail: skarbnik@tary.pl, a następnie listem poleconym. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.
11. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel In blanco z deklaracją wekslową.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Sep 30 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 05 2015

Value:
Value:
PLN 107,541,192


CPVs:
CPVs:
66000000 - Financial and insurance services

Address:
Address:
ul. Chramcówki 15
Zakopane
Poland

Location:
Location:
Zakopane

Contact:
Contact:
Jarosław Zając

Email:
Email:
zp@powiat.tatry.pl

Tel:
Tel:
+48 182017100
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
343236-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo