Realizacja usług kontrolnych

Buyer: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: koordynacji i przeprowadzeniu w 2017 roku maksymalnie 120 kontroli finansowych projektów (w tym: maksymalnie 110 kontroli planowych
— zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz przewidywanych maksymalnie 10 kontroli doraźnych lub uzupełniających, nieujętych w planie, w ramach prawa opcji, o którym mowa w zdaniu ostatnim niniejszego podpunktu) oraz koordynacji i przeprowadzeniu w 2018 roku maksymalnie 120 kontroli finansowych projektów (w tym: maksymalnie 110 kontroli planowych – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz przewidywanych maksymalnie 10 kontroli doraźnych lub uzupełniających, nie ujętych w planie, w ramach prawa opcji), obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe, realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków publicznych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Łącznie w latach 2017 i 2018 przewidziane jest przeprowadzenie 240 kontroli finansowych projektów (w tym maksymalnie 220 kontroli planowych oraz maksymalnie 20 kontroli doraźnych lub uzupełniających, nieujętych w planie, w ramach prawa opcji).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość odstąpienia od realizacji maksymalnej liczby finansowych kontroli projektów wskazanych w niniejszym podpunkcie, tj. odpowiednio maksymalnie 120 kontroli w roku 2017 oraz maksymalnie 120 kontroli w roku 2018. Maksymalna liczba może być pomniejszona o nie więcej niż 30 kontroli w danym roku kalendarzowym.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Dec 10 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 11 2017

Value:
Value:
PLN 2,000,000


CPVs:
CPVs:
79313000 - Performance review services
79211000 - Accounting services

Address:
Address:
Nowogrodzka 47a
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Aleksander Gruszczyński

Email:
Email:
przetargi@ncbr.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 223907173
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
436591-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo