Строителни и монтажни работи

Buyer: Община Велико Търново


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Проекта да съдържа частите: архитектурна, конструктивна, електро, енергийна ефективност, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, сметна документация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Обект в позицията е — Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС — номенклатура Бс-М^Ш-72-Гл-П, състояща се от пет жилищни секции, 3 от които с по 1 вход и 2 с по 2 входа. Обща застроена площ: 1 464,33 м².
— Обща разгъната застроена площ: 12 115,97 м² със сутерен.
— Застроен обем: 35 070,40 м³.
— Отопляем обем: 24 528 м³.
— Брой етажи: От 6 до 8 надземни и един полуподземен (сутерен).
Допустими енергоспестяващи мерки, предвидени в енергийното обследване:
Мярка В1. Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и коефициент на топловодимост ?=0,035W/m.K.
Мярка B2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=1,4 W/m2K.
Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1,6 W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=4,18 W/m2К.
Мярка В3. Топлинно изолиране на покриви.
Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0,3 m.
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност ?=0,031 W/mK по покривна плоча (над студения покрив), включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари.
Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и лоджии (еркери).
Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.
Доставка и монтаж натоплоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл)
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери).
Мярка С2. Мерки по осветлението / електрическата инсталация.
Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда).
Подмяна на електродвигател и табло управление на асансьорна уредба в обекта на интервенция (жилищната сграда).
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта.
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгл. нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Проектите и за двете сгради да съдържа частите: архитектурна, конструктивна, електро, енергийна ефективност,пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, сметна документация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Обект в позицията са 2 сгради: първата е–Многоф. жилищна сграда находяща се в: гр. В. Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В.
- Обща застроена площ: 585,25 м²;
- Застроена площ на сутерена: 567,25 м²;
- Застроена площ на типов етаж: 620 м²;
- Обща разгъната застроена площ: 4 340 м² със сутерен;
- Застроен обем: 12 307 м³;
- Отопляем обем: 9 621 м³ (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи);
- Брой етажи: 6 надземни и 1 полуподземен (сутерен).
Многоф. сграда е построена по строителна система ЕПЖС–предполагаема номенклатура Бс-ІV–VІІІ–Сф, и се състои от 1 жилищна секция с 3 отделни входа. Площи:
- Обща застроена площ: 585,25 м²;
- Застроена площ на сутерена: 567,25 м²;
- Застроена площ на типов етаж: 620 м²;
- Обща разгъната застроена площ: 4 340 м² със сутерен;
- Застроен обем: 12 307 м³;
- Отопляем обем: 9 621 м³ (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи);
- Височина: вход А, Б и В — 19,85 м.
- Брой етажи: 6 надземни и 1 полуподземен (сутерен).
Втората сграда е Многоф. жилищна сграда находяща се в: гр. В. Търново, ул. „Ф. Тотю“ № 17, входове А, Б и В. Многоф. жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС–предполагаема номенклатура Бс-ІV–VІІІ–Сф, и се състои от 1 жилищна секция с 3 отделни входа.
Обща застроена площ: 585,25 м².
- Застроена площ на сутерена: 567,25 м²;
- Застроена площ на типов етаж: 620 м²;
- Обща разгъната застроена площ: 4 340 м² със сутерен;
- Застроен обем: 12 307 м³;
- Отопляем обем: 9 621 м³ (вкл. стълбищни клетки на жилищни етажи).
- Височина: вход А, Б и В-19,85 м.
- Брой етажи: 6 надземни и 1 полуподземен (сутерен).
Допустими енергосп. мерки, предвидени в енергийното обследване и при двете сгради:
- Мярка В1.Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и коефициент на топловодимост ?=0,035W/m.K.
- Мярка B2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=1,4 W/m2K. Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1,64W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=3,14 W/m2К, а при втората сграда-коефициент на топлопреминаване U=1,57 W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=3,98 W/m2К.
- Мярка В3. Топлинно изолиране на покриви. Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0,3 m. Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каменна вата с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност ?=0,038W/mK по покривна плоча над вентилируемото подпокривно пространство, включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари. Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизол. система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. На топлопроводност ?=0,031W/mK (вкл. цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и лоджии (еркери)–отвътре (отдолу). Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,035 W/mK, (вкл. цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) върху външни стени на студен покрив (корнизни панели).
-Мярка В4. Топлинно изолиране на подове.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 07 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 09 2017

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work

Address:
Address:
площад „Майка България“ № 2
Велико Търново
Bulgaria

Location:
Location:
Велико Търново

Contact:
Contact:
Надя Петрова, Русанка Александрова

Email:
Email:
mop_vt@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 62619231

URL:
URL:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
429484-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo