Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново.

Buyer: Община Велико Търново


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Проекта да съдържа частите: архитектурна, конструктивна, електро, енергийна ефективност, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, сметна документация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Обект в позицията е — Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС — номенклатура Бс-М^Ш-72-Гл-П, състояща се от пет жилищни секции, 3 от които с по 1 вход и 2 с по 2 входа. Обща застроена площ: 1 464,33 м². — Обща разгъната застроена площ: 12 115,97 м² със сутерен. — Застроен обем: 35 070,40 м³. — Отопляем обем: 24 528 м³. — Брой етажи: От 6 до 8 надземни и един полуподземен (сутерен). Допустими енергоспестяващи мерки, предвидени в енергийното обследване: Мярка В1. Топлинно изолиране на външните стени. Всички видове стени се топлоизолират до достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и коефициент на топловодимост ?=0,035W/m.K. Мярка B2. Подмяна на фасадната дограма с нова с Uw=1,4 W/m2K. Предвижда се подмяна на всички слепени дървени прозорци и врати с многокамерна PVC дограма със стъклопакет. Външните врати се сменят всички метални с единично остъкление с алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. Ефектът от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване U=1,6 W/m2 К, в сравнение с стойността му при нормализация (базова линия ), U=4,18 W/m2К. Мярка В3. Топлинно изолиране на покриви. Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното пространство с височина > 0,3 m. Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност ?=0,031 W/mK по покривна плоча (над студения покрив), включително пароизолация, крепежни елементи и аксесоари. Топъл покрив: Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на остъклени балкони и лоджии (еркери). Мярка В4. Топлинно изолиране на подове. Доставка и монтаж натоплоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ покритие) върху външни стени на сутерен (цокъл) Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0,035 W/mK, (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери). Мярка С2. Мерки по осветлението / електрическата инсталация. Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда). Подмяна на електродвигател и табло управление на асансьорна уредба в обекта на интервенция (жилищната сграда). Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 07 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 09 2017

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work
45000000 - Construction work
71315000 - Building services

Address:
Address:
площад „Майка България“ № 2
Велико Търново
Bulgaria

Location:
Location:
Велико Търново

Contact:
Contact:
Надя Петрова, Русанка Александрова

Email:
Email:
mop_vt@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 62619231

URL:
URL:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
429484-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo