Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Buyer: „Югоизточно Държавно Предприятие“ ТП „Държавно Горско Стопансто Стара Загора“


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Съгласно „Техническа спецификация“ (приложение № 8 от Документацията за участие);
Срок на изпълнение на доставката не повече от 14 (четиринадесет) календарни дни;
Гаранционен срок на доставените стоки не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от продписването на приемо-предавателния протокол за доставката.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 23 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 26 2017

CPVs:
CPVs:
30000000 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30000000 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30200000 - Computer equipment and supplies
30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

Address:
Address:
ул. „12-ти пехотен полк“ № 22
Стара Загора
Bulgaria

Location:
Location:
Стара Загора

Contact:
Contact:
инж. Живко Стоянов

Email:
Email:
dgsstarazagora@uidp-sliven.com

Tel:
Tel:
+359 886776101

URL:
URL:
http://www.uidp-sliven.com/procedures/666OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
453713-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo