Usługi związane z odpadami

Buyer: Urząd Miejski w Korszach


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (stale i sezonowo) z terenu Gminy Korsze i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korsze przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX1/207/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
May 26 2014

Value:
Value:
PLN 34,304,878


CPVs:
CPVs:
90500000 - Refuse and waste related services

Address:
Address:
ul. Mickiewicza 13
Korsze
Poland

Location:
Location:
Korsze

Contact:
Contact:
Roman Rosicki

Email:
Email:
ugim_korsze@korsze.pl

Tel:
Tel:
+48 897541828
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124208-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo