Usługi sprzątania i zamiatania ulic

Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na odcinkach dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 46a i 46c administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.6.2018.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do usuwania skutków zdarzeń drogowych w ciągu dróg krajowych będących w administracji Rejonu w Nysie celem zapewnienia przejezdności dróg krajowych, w tym do:
a) zapewnienia całodobowego odbioru zgłoszeń oraz całodobowej dyspozycyjności brygady roboczej i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z nadzorem i kierowaniem wykonywanymi robotami z ramienia Wykonawcy.
b) usunięcia z pasa drogi – (jezdni, pobocza, chodnika, pasa zieleni, rowów) materiałów (sypkich, sztukowych lub kubaturowych, pozostałości płynów) rozsypanych lub pozostawionych w wyniku zdarzenia drogowego oraz porzuconych przez nieznane osoby wraz z oczyszczeniem (pozamiataniem) w celu zapewnienia przejezdności i bezpiecznego użytkowania drogi.
c) zabezpieczenia rozlanych substancji ropopochodnych, farb oraz płynów eksploatacyjnych z samochodów biorących udział w zdarzeniu za pomocą odpowiednich środków chemicznych takich jak sorbent (w przypadku niedużego zakresu rozlanych substancji) lub piaskiem – ręcznie lub mechanicznie za pomocą samochodu ciężarowego z posypywarką (w przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia wycieków o dużych rozmiarach), a następnie ich usunięcia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
d) zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego poprzez ustawienie odpowiedniego, adekwatnego do zdarzenia oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, lub uzgodnionym z przedstawicielem Policji obecnym przy zdarzeniu.
e) wykonywania, podczas zabezpieczenia miejsca nagłego zdarzenia na drogach krajowych, poleceń kierującego akcją przedstawiciela Straży Pożarnej, a w przypadku jego braku przedstawiciela Policji, oraz przejęciu pasa drogowego od kierującego akcją po zakończeniu zdarzenia.
f) rozpoczęcia realizacji usługi na miejscu zdarzenia w zaproponowanym i podanym w formularzu ofertowym czasie liczonym w minutach, od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego o zaistniałym zdarzeniu drogowym.
g) wykonaniu dokumentacji fotograficznej miejsca wykonywania prac przed i po wykonaniu prac oraz przekazanie jej w formie elektronicznej do Zamawiającego
h) wymiana skażonego gruntu – zebranie i utylizacja, dowóz i zagęszczenie nowego (usługi wymiany skażonego gruntu nie będą wykonywane w ramach przeprowadzenia likwidacji skutków zdarzenia drogowego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania usługi wymiany skażonego gruntu Zamawiający wystawi na takie zadanie oddzielne zlecenie w terminie realizacji uzgodnionym z Wykonawcą).

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jul 13 2016

Deadline:
Deadline:
Aug 18 2016

CPVs:
CPVs:
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
45233141 - Road-maintenance works
90722200 - Environmental decontamination services

Address:
Address:
Niedziałkowskiego 6
Opole
Poland

Location:
Location:
Opole

Contact:
Contact:
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Marceli Grzejszczak – tel. (+48) 77 435 51 18, – w sprawach procedury przetargowej – Iwona Kupiec – tel (+48) 77 40 16 381

Email:
Email:
przetargi _opole@gddkia.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 774545505
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
240471-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo