Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Buyer: Metro Warszawskie Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty. Konserwacja i naprawy obejmują:
— systemy sygnalizacji pożaru (SSP): EBL – 2000, EBL – 512, EBL – G3, ESSER, liniowej czujki ciepła LISTEC, systemu zasycającego.
— stałe urządzenia gaśnicze (SUG) gazowe: KD – 200, SUG na chlorowcopochodne węglowodorów LPG – HFC 227ea – Certyfikat zgodności CNBOP nr 2560/207 (InGas Sp. z o.o.), Pliszka na gaz FE – 36, TA – 200 Savi.
— urządzenia gaśnicze AGC Master na gaz HFC 236fa (FE – 36).
— stałe urządzenia gaśnicze wodne – tryskaczowe.
— bramy przeciwpożarowe.
— kurtyny dymowe: Mercor.
3.2 Przedmiot Zamówienia należy wykonać w zakresie i z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających ze Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami oraz we wzorze umowy (zał. nr 6 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
3.3 Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta do wysokości, podanej w ofercie wybranego Wykonawcy, ceny ryczałtowej netto za wykonanie konserwacji i napraw na I i II linii metra oraz STP Kabaty, w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej, w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia, powiększonej o kwotę o której mowa w pkt 3.4. Do uzyskanych kwot zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.4 Zamawiający informuje, że maksymalna kwota przeznaczona na rozliczenie, na podstawie cenników, o których mowa w pkt 3.5. i 3.6. SIWZ, części zamiennych, które będą wykorzystane do wykonania napraw w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia wynosi 553 380,74 PLN netto. Do kwoty zostanie doliczony podatek VAT.
3.5 Wykonawca do oferty dołączy „cennik części zamiennych” (zał. nr 2c do SIWZ) przeznaczonych do realizacji napraw usterek.
3.6 Wykonawca do oferty dołączy „cennik części związanych z okresowym badaniem zbiorników ciśnieniowych (legalizacji) przez Transportowy Dozór Techniczny” (zał. nr 2d do SIWZ).
3.7 Ze względu na konieczność zachowania integralności całego systemu przeciwpożarowego wymagane jest zastosowanie urządzeń certyfikowanych, wyszczególnionych w formularzu cenowym (zał. nr 2c do SIWZ), przeznaczonych do pracy z systemami Zamawiającego. Natomiast, w myśl przepisów art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, zgodnie z przepisami art. 30 ust.5 ustawy Pzp, że oferowane przez niego dostawy, usługi, lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.8 Naprawy z częściami nieznajdującymi się w formularzu cenowych w poszczególnych zadaniach rozliczane będą na podstawie wyceny naprawy sporządzonej przez Wykonawcę. Wykonawca do realizacji naprawy przystąpi po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego.
3.9 W ramach świadczenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące konserwacji w zakresie realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1976 – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).
3.10 Udokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 3.9 SIWZ czynności na etapie składania oferty, będzie polegało na złożeniu oświadczenia w treści oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3.11 Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.9 SIWZ.
3.12 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Dec 17 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 25 2017

CPVs:
CPVs:
50700000 - Repair and maintenance services of building installations

Address:
Address:
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Adam Kazimierczuk

Email:
Email:
zam-eh@metro.waw.pl

Tel:
Tel:
+48 226554698

URL:
URL:
www.metro.waw.plOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
446696-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo