Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς

Buyer: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Με το έργο αυτό γίνεται η βελτίωση χάραξης οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά του δρόμου Πεύκο – Λιανοτόπι, με τις ελάχιστα απαιτούμενες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, διατηρώντας το κατάστρωμα της υφιστάμενης διανοιγμένης οδού με τοποθέτηση του άξονα έτσι ώστε οι διαπλατύνσεις προς τον ορεινό όγκο να είναι οι απαραίτητες για την διαμόρφωση του νέου καταστρώματος της οδού που θα υποδεχθεί το ύψος της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών και με την οριζοντιογραφική και υψομετρική βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα κατασκευαστεί δρόμος προσαρμοσμένος στο φυσικό περιβάλλον και θα παρέχει ασφαλή διέλευση στους χρήστες του ορεινού αυτού δρόμου.
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί είναι 6,5/8,0 δηλαδή 6,50m πλάτος καταστρώματος με 3,25m πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας και 0,75m έρεισμα εκατέρωθεν της οδού. Στις περιοχές με κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες του 3% θα κατασκευαστεί στα ορύγματα τριγωνική τάφρος τύπου Gater. Στα επιχώματα ύψους >4,0 m και στα εσωτερικά των καμπυλών θα τοποθετηθεί αβαθής τριγωνική υπενδεδυμένη.
Η οδοστρωσία της οδού θα περιλαμβάνει μία εξυγιαντική στρώση από αμμοχάλικο ποταμού πάχους 30cm, μία στρώση υπόβασης από υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 μεταβλητού πάχους 10cm και δύο στρώσεις βάσης από υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 συμπυκνωμένου πάχους 10cm η κάθε μία. Η ασφαλτόστρωση περιλαμβάνει μία στρώση ασφαλτικής βάσης από υλικό της Π.Τ.Π. Α-260 συμπυκνωμένου πάχους 5cm και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας από υλικό της Π.Τ.Π. Α-265 συμπυκνωμένου πάχους 5cm. Τα πρανή των επιχωμάτων θα έχουν κλίσεις 2:3 και των ορυγμάτων από 2:1 έως (λόγω παρουσίας βράχου) 5:1.
Τα τεχνικά έργα οδοποιίας που απαιτούνται είναι τα εξής: Γέφυρα στον ποταμό Αλιάκμονα ανοίγματος 11,50 m, Τριγωνικές επενδεδυμένες τάφροι, Τοίχοι αντιστήριξης, Εγκιβωτισμένοι με σκυρόδεμα σωληνωτοί αγωγοί με τεχνικά εισόδου εξόδου, Κιβωτοειδείς οχετοί, Συρματοκιβώτια.
Με την Σήμανση – Ασφάλιση προβλέπεται να γίνει: Τοποθέτηση πινακίδων, Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνες θέσεις και σε θέσεις φρεατίων σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών και Διαγράμμιση οδοστρώματος.

Country:
Country:
Greece

Published:
Published date:
Mar 20 2013

Deadline:
Deadline:
May 23 2013

Value:
Value:
EUR 593,495,935


CPVs:
CPVs:
45233123 - Secondary road construction work

Address:
Address:
Διοικητήριο
Καστοριά
Greece

Location:
Location:
Καστοριά

Contact:
Contact:
Χαράλαμπος Δόλλας

Email:
Email:
dollas@kastoria.gr

Tel:
Tel:
+30 2467350226
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
091870-2013


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo