Строителни и монтажни работи

Buyer: Община Габрово


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Жилищната сграда с административен адрес ул. „Младост“ № 8, 10, 12 е построена през 1971-1974 г.
Сградата е с идентификатор 14218.501.450.4-5-6 по Кадастралната карта на гр. Габрово. Многофамилната жилищна сграда на ул. „Младост“ № № 8, 10, 12, в гр. Габрово,състояща се от 1 блок-секция с 3 входа, е изградена по строителна система ЕПЖС — едропанелнo безскелетно жилищно строителство. Сградата е изпълнена като сглобяема от стоманобетонови подови и стенни елементи в жилищните етажи, с монолитни стоманобетонови стени в полуподземните етажи. Покривът също е сглобяем от подови панели, носени от покривни рамки и корнизи. Покривът е двоен студен, плосък с покритие от рулонна хидроизолация и външно водоотвеждане. Покривната плоча е със слаб наклон към дългите фасади, от които се извършва водоотвеждането. Таванският обем е с ограничена светла височина 90-110 см и е неизползваем.
РЗП-5 139 кв. м.
Прогнозната максимална стойност на възлаганата обществена поръчка е 616 680 BGN (шестстотин и шестнадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева) без вкл. ДДС без вкл. ДДС или 740 016 BGN седемстотин и четиридесет хиляди и шестнадесет лева) с вкл. ДДС, от които 25 695 BGN (двадесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева) без вкл. ДДС за изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството и 590 985 BGN (петстотин и деветдесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева) без вкл. ДДС за изпълнение на СМР.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Nov 17 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 03 2017

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work

Address:
Address:
пл. „Възраждане“ № 3
Габрово
Bulgaria

Location:
Location:
Габрово

Contact:
Contact:
Венета Габрово; Мария Стоева

Email:
Email:
vganeva@gabrovo.bg

Tel:
Tel:
+359 66818312 / 66818318

URL:
URL:
http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/323-OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
403924-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo