„избор на изпълнители за упражняване на консултантски услуги за проекти на община борино за кандидатстване по програма за развитие на селските райони 2014 — 2020“ по четири обособени позиции: оп №1 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: подобект 1 — „реконструкция и рехабилитация на общински път sml 2030 от път iii — 197 — борино до село чала, км 0+000 до км 8+760, община борино“; подобект 2 — „реконструкция на общински път sml 3033 от път iii — 197 борино — м. кастракли“. оп №2 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: подобект 1 „реконструкция на улична мрежа с.борино — улица „панорама“ от о.т.302 до о.т. 325, улица „надежда“ от о.т.325, 326 до о.т. 327, улица „доспатска“ от о.т.177 до о.т.189, улица „юбилейна“ от о.т.189 до о.т.345, улица „гео милев“ от о.т.87 до о.т.89, улица „цар самуил“ от о.т. 87,81 до о.т.80, улица „арда“ от о.т.81,82,83 до о.т.355 и улица „пролет“ от о.т.78,79 до о.т.81, община борино“; подобект 2 „реконструкция на главна улица с.кожари от пт 18,17,16,15 до пт 12 по кадастралния план на с.кожари, община борино“; подобект 3 „реконструкция на общински път sml1032 от път sml 1031 — тешел — буйново до село ягодина км 0+000 — км 2+240, община борино“, подобект 4: реконструкция на съществуващо уличното осветление в с. борино „ оп №3 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: подобект1 подмяна на етернитови тръби ас ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. кожари, община борино, област смолян“; подобект 2 „подмяна на етернитови тръби ас ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. буйново, община борино с ре-hd ø 110“; подобект 3 „реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р.аджиларска до пспв за с.ягодина, община борино, област смолян“; подобект 4 „водоем v=200m³ в с. ягодина, община борино“. оп №4 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проект „осъвременяване на материалната база на читалище „обнова-1939“ с. борино, община борино“.

Buyer: Община Борино


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„избор на изпълнители за упражняване на консултантски услуги за проекти на община борино за кандидатстване по програма за развитие на селските райони 2014 — 2020“ по четири обособени позиции: оп №1 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: подобект 1 — „реконструкция и рехабилитация на общински път sml 2030 от път iii — 197 — борино до село чала, км 0+000 до км 8+760, община борино“; подобект 2 — „реконструкция на общински път sml 3033 от път iii — 197 борино — м. кастракли“. оп №2 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: подобект 1 „реконструкция на улична мрежа с.борино — улица „панорама“ от о.т.302 до о.т. 325, улица „надежда“ от о.т.325, 326 до о.т. 327, улица „доспатска“ от о.т.177 до о.т.189, улица „юбилейна“ от о.т.189 до о.т.345, улица „гео милев“ от о.т.87 до о.т.89, улица „цар самуил“ от о.т. 87,81 до о.т.80, улица „арда“ от о.т.81,82,83 до о.т.355 и улица „пролет“ от о.т.78,79 до о.т.81, община борино“; подобект 2 „реконструкция на главна улица с.кожари от пт 18,17,16,15 до пт 12 по кадастралния план на с.кожари, община борино“; подобект 3 „реконструкция на общински път sml1032 от път sml 1031 — тешел — буйново до село ягодина км 0+000 — км 2+240, община борино“, подобект 4: реконструкция на съществуващо уличното осветление в с. борино „ оп №3 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: подобект1 подмяна на етернитови тръби ас ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. кожари, община борино, област смолян“; подобект 2 „подмяна на етернитови тръби ас ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. буйново, община борино с ре-hd ø 110“; подобект 3 „реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р.аджиларска до пспв за с.ягодина, община борино, област смолян“; подобект 4 „водоем v=200m³ в с. ягодина, община борино“. оп №4 — избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проект „осъвременяване на материалната база на читалище „обнова-1939“ с. борино, община борино“.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 19 2016

Deadline:
Deadline:
May 26 2016

CPVs:
CPVs:
79000000 - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Address:
Address:
обл. Смолян
Борино
Bulgaria

Location:
Location:
Борино

Contact:
Contact:
Незиха Велиева — зам. кмет

Email:
Email:
lex.nezi_kr@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 882313101
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
134574-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo