Meble

Buyer: Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanego dalej także przedmiotem zamówienia/meblami) w ilości i konfiguracji określonej w załączniku do SIWZ – „Formularz cenowy”.
2. Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w „Formularzu cenowym” w załączniku do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble
39130000-2 – Meble biurowe
39516100-3 – Meble tapicerowane
39112000-0 – Krzesła
Rozwiązania równoważne:
5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych w załączniku do SIWZ (Formularz cenowy) oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku do SIWZ (Formularz cenowy).
8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
9. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy mebli będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 21 2014

Deadline:
Deadline:
Dec 01 2014

Value:
Value:
EUR 377,976


CPVs:
CPVs:
39100000 - Furniture
39130000 - Office furniture
39112000 - Chairs
39516100 - Soft furnishings

Address:
Address:
Al. Racławickie 1
Lublin
Poland

Location:
Location:
Lublin

Contact:
Contact:
Marlena Żytkowska

Email:
Email:
m.zytkowska@umlub.pl

Tel:
Tel:
+48 815288870
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
356882-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo