Азотни торове и съединения

Buyer: Добруджански земеделски институт — гр. Генерал Тошево


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт — гр. Генерал Тошево“ от торове и продукти за растителна защита, за осъществяване на дейности в сектор „Производство“, подпомагащи основната дейност — научноизследователска през 2017 г. Обществената поръчка е за доставка на:
1. Торове от Приложение I на Регламент (ЕО) № 2003/200, чието предлагане в България се контролира от БАБХ (съгл. Закон за защита на растенията: амониев нитрат — 450 тона, троен суперфосфат — 200 тона и калиев хлорид — 2,150 тона);
2. Продукти за растителна защита по списък, с определени активни вещества и концентрация, които следва да фигурират в регистрите на БАБХ (за биоцида — в регистрите на МЗ) като разрешени за продажба и употреба: хербициди, фунгициди,инсектициди биоцид и адювант.
Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, според вида на поръчаните химически продукти.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Jan 25 2017

Deadline:
Deadline:
Feb 27 2017

CPVs:
CPVs:
24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds
24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds
24410000 - Nitrogenous fertilisers
24420000 - Phosphatic fertilisers
24440000 - Miscellaneous fertilisers
24450000 - Agro-chemical products
24453000 - Herbicides
24452000 - Insecticides
24457000 - Fungicides

Address:
Address:
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич
Петлешково
Bulgaria

Location:
Location:
Петлешково

Contact:
Contact:
Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев

Email:
Email:
office@dai-gt.org

Tel:
Tel:
+359 58603125

URL:
URL:
http://sop.bg/dai-gt-378/OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
027322-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo