Азотни торове и съединения

Buyer: Добруджански земеделски институт — гр. Генерал Тошево


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Възложителят желае да закупи торове от Приложение I на Регламент (ЕО) № 2003/200, чието предлагане в България се контролира от БАБХ (съгл. Закон за защита на растенията: амониев нитрат — 450 тона, троен суперфосфат — 200 тона и калиев хлорид — 2,150 тона. Доставката на продукти по вид и количество следва да се извърши след писмена заявка от страна на възложителя, в срок, предложен от участника, избран за изпълнител, но не по-дълъг от 10 (десет) дни от получаване на заявката. Доставените продукти в оригинална опаковка на производител, следва да са придружени от документи, относно съответствие с техническите спецификации на продукта по вид, качество и количество и информационни листи за употреба и безопасност и към датата на доставка, да имат остатъчен срок на годност, не по-кратък от 75 % от срока на годност, указан върху опаковката.
Посочените количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да поръчва по-малко от обявените количества, в зависимост от нуждите си.
Възложителят желае да закупи продукти за растителна защита по списък, с определени активни вещества и концентрация, които следва да фигурират в регистрите на БАБХ (за биоцида — в регистрите на МЗ) като разрешени за продажба и употреба: хербициди, фунгициди, инсектициди биоцид и адювант. Доставката на продукти по вид и количество следва да се извърши след писмена заявка от страна на възложителя, в срок, предложен от участника, избран за изпълнител, но не по-дълъг от 10 (десет) дни от получаване на заявката. Доставените продукти в оригинална опаковка на производител, следва да са придружени от документи, относно съответствие с техническите спецификации на продукта по вид, качество и количество и информационни листи за употреба и безопасност и към датата на доставка, да имат остатъчен срок на годност, не по-кратък от 75 % от срока на годност, указан върху опаковката.
Посочените количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да поръчва по-малко от обявените количества, в зависимост от нуждите си.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Jan 25 2017

Deadline:
Deadline:
Feb 27 2017

CPVs:
CPVs:
24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds
24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds
24410000 - Nitrogenous fertilisers
24420000 - Phosphatic fertilisers
24440000 - Miscellaneous fertilisers
24450000 - Agro-chemical products
24453000 - Herbicides
24452000 - Insecticides
24457000 - Fungicides

Address:
Address:
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич
Петлешково
Bulgaria

Location:
Location:
Петлешково

Contact:
Contact:
Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев

Email:
Email:
office@dai-gt.org

Tel:
Tel:
+359 58603125

URL:
URL:
http://sop.bg/dai-gt-378/OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
027322-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo