D25M/251/4-13rj/16 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Buyer: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 115 pakietów (zadania częściowe). Każdy pakiet oznaczona w formularzu cenowym numerem od 1 do 115 stanowi odrębny przedmiot zamówienia.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.3. Określone w załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz cenowy) ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 1a szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby (opcja). Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.4. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.5. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.6. W przypadku zaoferowania asortymentu, który występuje na rynku w innej ilości sztuk w opakowaniu niż umieszczony w SIWZ, Wykonawca winien przeliczyć ogólne, wymagane w SIWZ (w formularzu cenowym) ilości produktu na odpowiednią ilość opakowań, które zawierają odmienną od wskazanej w SIWZ ilość, zachowując oczywiście wymaganą ilość produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.7. Maksymalny termin dostarczenia zamówienia częściowego wynosi 3 dni od daty otrzymania przez Dostawcę zamówienia częściowego.8. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z kryteriami określonymi w załączniku nr 1a do SIWZ i musi spełniać wymagania określone w:a) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.),c) ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2011 r. Nr 82 poz. 451 z późn. zm.),d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 29 marca 2012 r. Nr poz. 349 z późn. zm.) – dotyczy pakietów nr 69, 70.Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oferujący produkt leczniczy znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny produktu leczniczego kierował się wymaganiami określonymi w zapisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) dotyczącymi cen maksymalnych,3) Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze zaoferowane w pakiecie nr 92 były dostępne w ramach programu lekowego i znajdowały się na liście refundacyjnej w części B. Leki dostępne w ramach programu lekowego oraz aby ich cena nie przekraczała wysokości limitu finansowania ustalonej przez NFZ,4) Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy zaoferowany w pakiecie nr 89 poz. 1, oraz w pakietach nr 90, 91, 93 znajdował się na liście refundacyjnej w części C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym oraz aby jego cena nie przekraczała wysokości limitu finansowania ustalonej przez NFZ,5) dla leków zawartych w pakiecie nr 69 poz. 1, 4, 6 sprowadzanych w ramach importu docelowego Zamawiający wymaga, aby cena zaoferowanego leku nie przekraczała wysokości limitu finansowania ustalonej przez NFZ aktualnej w dniu otwarcia ofert,6) Zamawiający nie dopuszcza dla leków zawartych w pakiecie nr 60 zastosowania zamienników leków określonych przez nazwy handlowe.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jul 27 2016

Deadline:
Deadline:
Sep 02 2016

CPVs:
CPVs:
33690000 - Various medicinal products

Address:
Address:
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
Poland

Location:
Location:
Gdynia

Contact:
Contact:
Milena Borys

Email:
Email:
zp@szpitalegdynia.eu

Tel:
Tel:
+48 587260106
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
259129-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo