Różne produkty lecznicze

Buyer: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z podziałem na 115 pakietów (zadania częściowe). Każdy pakiet oznaczona w formularzu cenowym numerem od 1 do 115 stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.
3. Określone w załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz cenowy) ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 1a szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25 % ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby (opcja). Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
4. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach poszczególnych grup asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.
5. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.
6. W przypadku zaoferowania asortymentu, który występuje na rynku w innej ilości sztuk w opakowaniu niż umieszczony w SIWZ, Wykonawca winien przeliczyć ogólne, wymagane w SIWZ (w formularzu cenowym) ilości produktu na odpowiednią ilość opakowań, które zawierają odmienną od wskazanej w SIWZ ilość, zachowując oczywiście wymaganą ilość produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
7. Maksymalny termin dostarczenia zamówienia częściowego wynosi 3 dni od daty otrzymania przez Dostawcę zamówienia częściowego.
8. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z kryteriami określonymi w załączniku nr 1a do SIWZ i musi spełniać wymagania określone w:
a) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.),
c) ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2011 r. Nr 82 poz. 451 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 29 marca 2012 r. Nr poz. 349 z późn. zm.) – dotyczy pakietów nr 69, 70.
Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oferujący produkt leczniczy znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny produktu leczniczego kierował się wymaganiami określonymi w zapisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) dotyczącymi cen maksymalnych,
3) Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze zaoferowane w pakiecie nr 92 były dostępne w ramach programu lekowego i znajdowały się na liście refundacyjnej w części B. Leki dostępne w ramach programu lekowego oraz aby ich cena nie przekraczała wysokości limitu finansowania ustalonej przez NFZ,
4) Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy zaoferowany w pakiecie nr 89 poz. 1, oraz w pakietach nr 90, 91, 93 znajdował się na liście refundacyjnej w części C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym oraz aby jego cena nie przekraczała wysokości limitu finansowania ustalonej przez NFZ,
5) dla leków zawartych w pakiecie nr 69 poz. 1, 4, 6 sprowadzanych w ramach importu docelowego Zamawiający wymaga, aby cena zaoferowanego leku nie przekraczała wysokości limitu finansowania ustalonej przez NFZ aktualnej w dniu otwarcia ofert,
6) Zamawiający nie dopuszcza dla leków zawartych w pakiecie nr 60 zastosowania zamienników leków określonych przez nazwy handlowe.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jul 27 2016

Deadline:
Deadline:
Sep 02 2016

Value:
Value:
PLN 1,357,255,006


CPVs:
CPVs:
33690000 - Various medicinal products
33190000 - Miscellaneous medical devices and products

Address:
Address:
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
Poland

Location:
Location:
Gdynia

Contact:
Contact:
Milena Borys

Email:
Email:
zp@szpitalegdynia.eu

Tel:
Tel:
+48 587260106
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
259129-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo