Elektryczność

Buyer: Powiat Chojnicki


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 15.086,26 MWh w okresie od dnia 1.1.2017 do 30.6.2018, z tego:
1) do lokali i obiektów – 7.895,42 MWh;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego – 7.190,84 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie +/-10 %.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ,
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 905 szt.
4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
5. Stosowane okresy rozliczeniowe:
Grupa taryfowa G1x, C1x – 2 miesiące
Grupa taryfowa C2x, B – 1 miesiąc
6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi (odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
7. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a, 1b kolumna „Operator Systemu Dystrybucyjnego”.
8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiających (odbiorców/płatników) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez Zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaży) dane do zmiany sprzedawcy wg Załącznika nr 8 do SIWZ.
9. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zawarcia umowy sprzedaży (Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ), Wykonawca (w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiających (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
III.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I zamówienia dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 402 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 7.895,42 MWh
z tego:
Strefa I 5.395,57 MWh
Strefa II 2.406,76 MWh
Strefa III 93,09 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej (+/-10 %).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2017 do 30.6.2018, z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2) W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
6. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana po stronie odbiorcy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiających (odbiorców/płatników) lub złożenia w imieniu Zamawiających (odbiorców/płatników) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.
7. W Załączniku nr 1a wskazano szczegółowo w przypadku których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w przypadku których po raz kolejny – kolumna „Zmiana sprzedawcy”. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) posiadają umowy dystrybucyjne.
8. W Załączniku nr 1a wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru.
9. Układ pomiarowy z grupą taryfową B jest dostosowany do procedury zmiany sprzedawcy.
10. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru Zamawiający (płatnicy/odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zm.)/.
III.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II zamówienia dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 503 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 7.190,84 MWh, z tego:
Strefa I 6.314,59 MWh
Strefa II 876,25 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-10 %).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2017 do 30.6.2018, z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych:
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2) W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
6. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana w zakresie odbiorcy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiających (odbiorców/płatników) lub złożenia w imieniu Zamawiających (odbiorców/płatników) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.
7. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a dla których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) posiadają umowy dystrybucyjne.
8. W Załączniku nr 1b wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru.
9. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru Zamawiający (płatnicy/odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zm.)/.
10. Część II zamówienia – Podsumowanie
L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh] Ilość
punktów
Strefa I Strefa II Strefa III Razem
1 Gmina Brusy 991,37 5,88 0,00 997,25 91
2 Gmina Miejska Chojnice 2 893,73 21,30 0,00 2 915,03 92
3 Gmina Chojnice 401,84 755,41 0,00 1 157,25 117
4 Gmina Czersk 1 992,15 48,80 0,00 2 040,95 174
5 Gmina Konarzyny 35,50 44,86 0,00 80,36 29
Razem 6 314,59 876,25 0,00 7 190,84 503.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jul 16 2016

Deadline:
Deadline:
Sep 07 2016

CPVs:
CPVs:
09310000 - Electricity

Address:
Address:
ul. 31 Stycznia 56
Chojnice
Poland

Location:
Location:
Chojnice

Contact:
Contact:
Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Email:
Email:
przetargi@powiat.chojnice.pl

Tel:
Tel:
+48 0523966548
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
245826-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo