Motorfordon för godstransport

Buyer: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Upphandlande myndighet:
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB är den upphandlande myndigheten (i fortsättningen kallad ESEM).
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, SE-631 86 Eskilstuna,
Organisationsnummer: 556935-7501,
Telefonnummer: +46 (0) 16-710 20 00,
Faxnummer: +46 (0) 16-710 26 10,
Besöksadress: Kungsgatan 86, Eskilstuna.
Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:
ESEM är sedan 1.1.2014 det gemensamma driftbolaget för Eskilstuna Energi och Miljö AB (556458-1907) och SEVAB Strängnäs Energi AB (556527-5764). Vi samlar kompetensen och erfarenheten från 2 etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Företaget är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige. Vi bygger framtidens smarta lösningar för energi och miljö.
För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se samt www.sevab.com
Omfattning:
ESEM har för avsikt att upphandla en (1) st. ny Baklastande Containerbil.
Referensnummer:
Upphandlingens referensnummer är UH 16-41.
Upphandlingsförfarande:
Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091).
Upphandlingens förutsättningar:
Förutsättningen för upphandlingen är att kostnaden inte överstiger ESEM:s budget och att ESEM erhåller erfoderliga medel.
Avtalsform:
För uppdraget kommer avtal att tecknas med en (1) leverantör.
Avbrytande av upphandling:
Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom budgetramen eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom politiskt beslut kan upphandlingen avbrytas.
Anbudstidens utgång:
Anbudet ska vara ESEM tillhanda senast 15.2.2017.
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag:
Förfrågningsunderlaget tillhandahålles utan kostnad via TendSign, https://tendsign.com. Användarlogin och lösen erhålles via TendSigns support.
Anbudsform och innehåll:
Anbud ska lämnas digitalt direkt i TendSign.
Anbud får ej lämnas via post, fax eller e-post.
Frågor och svar under anbudstiden:
Förfrågningsunderlaget kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Sådana kompletteringar publiceras på https://tendsign.com
Anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publicering av kompletteringar samt frågor och svar. Det är därför viktigt att anbudsgivaren kontrollerar att rätte-postadress är registrerad hos TendSign.
Endast skriftligt kompletterande uppgift lämnad av ESEM via TendSign under anbudstiden är bindande.
Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSigns support via telefon: 0771-440 200 eller per e-post: tendsignsupport@visma.com
Sista dag för publicering av kompletteringar är 8.2.2016. Förfrågningsunderlaget har framställts med avsikten att detta klart och entydigt ska beskriva de förutsättningar som råder och de krav som ESEM ställer i samband med denna upphandling. Frågor gällande upphandlingen ska ställas via frågor och svarsfunktionen i Tendsign.
Sista dag för att ställa frågor är 6.2.2016. Frågor och svar publiceras via Tendsign senast 8.2.2016.
Endast skriftliga svar är bindande.
Observera: Under perioden 22.12.2016 till och med 8.1.2017 besvaras inga frågor.
Språk:
Svenska ska tillämpas i anbudet och all korrespondens som rör denna upphandling.
Bruksanvisningar och teknisk dokumentation får vara på svenska och/eller engelska. Observera: För alla utländska bevis (intyg, certifikat, tillstånd, ledningssystem, ekonomisk information osv.) gäller följande:
— Kopia av original ska bifogas anbudet.
— Svensk översättning av original ska bifogas anbudet.
Anbudets giltighetstid:
Anbud ska vara bindande t.o.m. 90 dagar efter sista datum för anbudets inlämnande.
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska ESEM ha rätt att förlänga anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst två (2) månader efter angiven giltighetstid.
Tilldelningsbeslut och avtalsspärr:
När beslut om vinnande anbud fattats sänds tilldelningsbeslut om detta till samtliga anbudssökande. Upphandlingskontrakt kan tecknas med antagen leverantör tidigast elva (11) dagar efter att tilldelningsbeslut skickats till samtliga anbudsgivare.
Sekretess:
För hos den upphandlande myndigheten förvarade handlingar gäller enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ett visst skydd för uppgifter om enskildas affärs- och driftförhållanden. När upphandlingen har slutförts är den upphandlande enheten skyldig att pröva en begäran om att få ut handlingar med beaktande av den ovan redovisade bestämmelsen.
Leverantörer som önskar att viss uppgift i anbudet sekretessbeläggs bör ange det i Anbudsformulär, med information om vilken skada leverantören anser sig komma att lida om den uppgiften blir känd.
Anbudsprövning och utvärdering:
Anbudsutvärderingen kommer att göras i 3 steg:
1. Uteslutning/kvalificering.
2. Kravuppfyllelse.
3. Utvärdering.
Steg 1: Uteslutnings och kvalificeringsfas:
Här sker en kontroll av om grund för uteslutning av anbudsgivare finns samt att samtliga krav på anbudsgivaren är uppfyllda. Den/de anbudsgivare som uppfyller dessa krav går vidare till steg 2.
Steg 2: Krav-uppfyllelse:
Här sker en kontroll att samtliga skallkrav i förfrågningsunderlaget uppfylls. Den/de anbudsgivare som uppfyller dessa krav går vidare till utvärderingen, steg 3.
Steg 3: Utvärdering:
Utvärdering kommer att ske enligt principen om ekonomiskt mest fördelaktigt, med hänsyn till nedanstående kriterier:
Pris.
Pris ska anges separat för:
— Chassi.
— Påbyggnad.
— Serviceavtal Chassi.
— Leveranstid.
En kort leveranstid ger ett mervärde i form av ett avdrag vid beräkning av utvärderingssumman enligt nedan:
0 – 20 veckor ger ett avdrag med 300 000 SEK;
21 – 26 veckor ger ett avdrag med 99 000 SEK;
27 veckor ger ett avdrag med 0 SEK.
Utvärderingssumma = Pris för chassi + pris för påbyggnad + pris för serviceavtal – mervärde för kort leveranstid.
Observera att anbud endast ska innehålla en kombination av chassi och påbyggnad. Har anbudsgivaren för avsikt att exempelvis lämna anbud med olika påbyggnader ska detta göras genom separata anbud för respektive kombination. Lägst utvärderingssumma vinner.
Anbudsgivarens ekonomiska ställning:
Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomisk ställning med hänsyn till uppdragets omfattning samt ha tillgång till resurser som svarar mot anbudets omfattning och innehåll.
Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning kommer att bedömas efter Upplysningscentralens företagsupplysning (UC) riskklass. Anbudsgivaren ska ha riskklass 3 eller högre. Riskklass 3 innebär en normal risk att företaget ska hamna på obestånd. ESEM kommer att ta ut en rapport från UC vid handläggningen av anbudsgivarens anbud.
I det fall anbudsgivaren har riskklass 1 eller 2 ska anbudsgivaren styrka sin ekonomiska ställning genom att tillhandahålla en finansiell säkerhet via avlämnande av moderbolagsgaranti i form av proprieborgen eller proprieborgen utfärdad av annan garant. I det fall anbudsgivarens ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag eller annan garant, ska intyg om detta vara undertecknat av behörig företrädare för moderbolaget eller garanten för proprieborgen. Kravet på riskklass 3 eller högre, ska i detta fall på motsvarande sätt uppfyllas av moderbolaget eller garanten. Detta kommer att kontrolleras av ESEM.
Proprieborgen eller moderbolagsgaranti ska, om man har riskklass 1 eller 2, lämnas in snarast dock senast inom 5 arbetsdagar efter begäran från ESEM.
Om anbudsgivaren inte kan erhålla en riskklassificering med siffror hos UC, kan kravet ovan ändå uppfyllas genom att anbudsgivaren vid begäran från ESEM inkommer med en godtagbar skriftlig förklaring till detta samt till förklaringen bifogar dokumentation som styrker att företagets ekonomiska ställning motsvarar ovanstående krav.
Anbudsgivare från annat land än Sverige ska i anbudet bifoga dokument såsom årsredovisning för de tre senaste årsboksluten. En UC standard eller motsvarande som visar att anbudsgivare uppfyller ställda krav ska bifogas anbudet.
Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, samarbetspartner eller underleverantör, gäller motsvarande krav på ekonomisk och finansiell ställning för dessa.
Samarbetspartner/underleverantör:
Avser anbudsgivare att åberopa ett annat företags kapacitet i form av samarbetspartner/underleverantör för att genomföra delar av uppdrag ska anbudsgivare i sitt anbud ange uppgifter om samarbetspartnern/underleverantör samt vilken kapacitet som åberopas hos annat företag.
Detta ifylles i Samarbetspartner/underleverantör.
Om chassi, karosseri och påbyggnad har olika leverantörer ska Anbudsgivaren svara för samordning och helhet.
Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter:
Anbudsgivare och eventuella samarbetspartners ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Kontroll av anbudsgivaren och eventuella samarbetspartners/underleverantör kommer att ske via Skatteverket av ESEM.
Utländsk anbudsgivare och utländsk samarbetspartner/underleverantör ska vara registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer. Utländsk anbudsgivare och utländsk samarbetspartner/underleverantör ska bifoga dokumentation från relevanta myndigheter som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande ska inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. Observera vad som gäller för ”Språk” för utländska bevis:
— Kopia av original ska bifogas anbudet.
— Svensk översättning av original ska bifogas anbudet.
Uteslutningsgrund:
ESEM kommer att utesluta anbudsgivaren om någon av omständigheterna föreligger enligt LOU 10 kap. 1 §. Uteslutning av leverantör kan komma att göras i de fall som gäller enligt LOU 10 kap. 2 §. Motsvarande krav gäller även för eventuella underleverantörer.
Anbudet ska vara signerat av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Miljökrav:
Anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör som utför del av uppdraget ska uppfylla de krav som ställs i svensk och aktuellt lands gällande miljölagstiftning.
Anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av ESEM. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör som är 3:e-parts certifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis).
I de fall Anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör inte har ett 3:e-parts certifierat miljöledningssystem ska istället miljöpolicy samt redovisning av betydande miljöaspekter bifogas anbudet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte). Anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska miljöarbete/miljöledningssystem. För att garantera att miljöarbetet möter ESEM:s krav ska redovisningen minst innehålla följande:
a) Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller miljöarbete.
b) Rutiner för egenkontroll och intern revision.
c) Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder.
d) Rutiner för förebyggande åtgärder.
e) Rutiner för miljösäkring av underleverantörer.
Redovisningen ska ha inkommit till ESEM inom 3 dagar efter begäran.
Kvalitetskrav:
Anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet för granskning av ESEM. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör som är 3:e-parts certifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis). I de fall Anbudssökande och eventuell samarbetspartner/underleverantör inte har ett 3:e-parts certifierat kvalitetsledningssystem ska istället kvalitetspolicy och kvalitetsmål bifogas anbudet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis). Anbudssökande ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem. För att garantera att kvalitetsarbetet möter ESEM:s krav ska redovisningen ska minst innehålla följande:
a) Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbete.
b) Rutiner för egenkontroll och intern revision.
c) Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder.
d) Rutiner för förebyggande åtgärder.
e) Rutiner för hantering av reklamationer.
f) Rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer.
Redovisningen ska ha inkommit till ESEM inom 3 dagar efter begäran.
Lackering:
Fordon och påbyggnad vitlackerad (färgnummer anges vid beställning).
Leveranstid:
Leveranstiden räknas från beställningsdatum En kort leveranstid ger avdrag på priset i utvärderingen enligt nedan:
0 – 20 veckor ger ett avdrag med 300 000 SEK;
21 – 26 veckor ger ett avdrag med 99 000 SEK;
27 veckor ger ett avdrag med 0 SEK.
Garantitid:
Minst ett (1) års nybilsgaranti samt minst ett (1) års garanti för påbyggnad.
Serviceorganisation:
Anbudsgivaren ska ha en serviceorganisation med personal för att klara ut eventuella reklamationer.
Akuta reparationer av chassi och/eller påbyggnad ska kunna påbörjas inom 24 timmar från beställning (vardag).
Fordonet ska kunna lämnas fram till klockan 18:00 (vardag) och kunna hämtas servad och klar klockan 07:00 (vardag) dagen efter, vid normal servicenivå. Vid heldagsservice ska fordonet kunna lämnas fram till klockan 18:00 (vardag) och kunna hämtas servad och klar klockan 16:00 dagen efter (vardag).
Serviceavtal:
Anbudsgivaren ska till sitt anbud bifoga serviceavtal på chassi avseende service och underhåll för 60 månader/12 500 mil (räknat från den dag fordonet tas i tjänst). Observera att kostnader för eventuell lånebil (i de fall köparen lämnar och hämtar fordonet vid serviceverkstaden, alternativt kostnad för Anbudsgivaren att hämta och lämna fordonet hos Köparen i Eskilstuna eller vid servicetillfälle ska vara medräknat i serviceavtalet.
Servicelokal/verkstad:
Servicelokal/verkstad bör finnas i Eskilstuna eller där fordonen ska gå.
Om servicelokal/verkstad finns på annan ort ska anbudsgivaren ombesörja och bekosta transport av fordon med av anbudsgivaren gällande transport och ansvarsförsäkringar till och från servicelokal/verkstad under gällande garantitid.
Typgodkänt fordon:
Den ska vara EG-typgodkänd eller enskilt godkänd av Transportstyrelsen och uppfylla övriga lagar och förordningar för framförande på allmän väg i Sverige. Fordonet ska vara inregistrerat i Sverige och dess utrustning ska vara anpassad och dimensionerad för svenska klimatförhållanden.
Prisangivelse:
Här ska anbudsgivaren ange pris separat för:
1. Chassi.
2. Påbyggnad.
3. Serviceavtal chassi, avseende service och underhåll för 60 månader/12 500 mil (räknat från den dag fordonet tas i tjänst).
Köpare:
Köpare: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Organisationsnr.: 556935-7501, SE-631 86 Eskilstuna.
Säljare.
Kontaktperson Köpare:
Marcus Carlbring, Återvinning, 016-10 63 90, marcus.carlbring@esem.se
Kontaktperson Säljare.
Kontraktshandlingar:
Handlingarna kompletterar varandra. Om handlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet.
2. Detta avtal .
3. Förfrågningsunderlag UH 16-41 .
4. Allmänna villkor för leverans av varor, utan montage, till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
5. Bilagor.
6. Säljarens anbud.
Ändringar och tillägg av avtalet:
Ändringar av och tillägg till avtal ska för att vara bindande ske genom ändring i avtalet eller genom att en bilaga görs till avtalsinnehåll. Sådan ändring/bilaga ska vara skriftlig och undertecknad av båda parter.
Korrespondens:
All korrenspondens ska under avtalstiden ske på svenska.
Omfattning:
På villkoren i detta avtal förbinder sig säljaren att leverera en (1) komplett ny Baklastande Containerbil.
Priser:
Samtliga priser och kostnader är angivna exklusive mervärdesskatt och i SEK. Chassi: Påbyggnad: Serviceavtal chassi.
Betalning och fakturering:
Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter fullgjord leverans och mottagen faktura. Med fullgjord leverans menas att leveransen skriftligen godkänts av Köparen.
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.
Adress:
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Fakturabehandlingen, SE-631 86 Eskilstuna.
Fakturamärkning: Marcus Carlbring, Baklastande Containerbil. Ref.nr UH 16-41.
Fakturering av serviceavtal ska ske månadsvis under avtalstiden enligt något av nedanstående alternativ.
1. SFTI Svefaktura. All kommunikation när det gäller Svefaktura sker via Inexchange.
2. Leverantörsportal (se nedan).
3. SFTI fulltextfaktura.
Dröjsmålsränta:
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).
Beställning och beställningserkännande:
Beställning och beställningserkännande ska ske skriftligen.
Samordning:
Om chassi, karosseri och påbyggnad har olika leverantörer ansvarar Säljaren för samordning och helhet.
Leveranstid:
Leveranstid ska anges i anbudet. Leveranstiden räknas från beställningsdatum. Leveranstiden kommer att utvärderas enligt punkt 1.20. Fordonet ska vara körklart vid leverans.
Leveransvillkor:
Bilaga 3 Allmänna villkor för leverans av varor utan montage till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB gäller om inget annat anges i förfrågningsunderlaget. Leverans ska ske fritt till av Köparen anvisad plats. Säljaren ansvarar för fordonet till dess att det levererats till anvisad plats. Vid felaktig leverans står Säljaren för hela kostnaden för eventuellt byte eller annan åtgärd.
Leveransgodkännande:
Alla nödvändiga transporthandlingar ska överlämnas vid leverans. Fordonet ska vara EG-typgodkänd / enskilt godkänd av Transportstyrelsen och uppfylla övriga lagar och förordningar för framförande på allmän väg i Sverige (C-körkort). Fordonet ska vara inregistrerat i Sverige och dess utrustning ska vara anpassad och dimensionerad för svenska klimatförhållanden.
Garantier:
Minst ett (1) års nybilsgaranti samt minst ett (1) års garanti för påbyggnad.
Försäkring:
Säljaren ska ha gällande ansvarsförsäkring inklusive produktansvar om minst 5 000 000 SEK. Gällande försäkring ska kunna uppvisas vid avtalets tecknande samt senast inom en vecka efter anmodan från ESEM.
Förseningsavgift:
Vid leveransförsening ska vite utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 1 % av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 10 % av sagda värde.
Information och utbildning:
Säljaren ska utan kostnad svara för nödvändig utbildning. Det åligger Säljaren att bifoga någon form av checklista så ansvarig hos Köparen ska kunna säkerställa att föraren tagit del av introduktionen av hur fordonets ska användas.
Bruksanvisning:
Komplett dokumentation som drifts- och skötselinstruktioner, verkstadshandböcker och övriga handböcker ska tillhandahållas av Säljaren vid leverans. Dokumentationen ska vara på svenska.
Hävning:
Endera parten har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om den andra parten efter avtals ingående gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller enligt övriga handlingar som utgör del av avtalet.
Köparen äger rätt att häva avtalet om Säljaren inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut.
Överlåtelse av avtal:
Köparen får överlåta avtalet på hel- eller delägt bolag. Köparen ska i detta fall skriftligen meddela Säljaren om detta senast en månad innan överlåtelsen träder i kraft.
Avtalet får i annat fall inte av någondera parten överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga godkännande.
Tvist:
Tvister som uppstår med anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvistemålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska skiljenämnden bestå av ensam skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och svensk lag ska tillämpas på tvisten.
Kontaktperson vid frågor rörande anbudet:
Sekretess.
Anbudsförsäkran:
Underskrift.
Uppgifter samarbetspartner/underleverantör:
Samtliga i detta formulär efterfrågade uppgifter ska ifyllas vid åberopande av annat företags kapacitet för genomförande av vissa delar av uppdrag.
Kontaktperson hos samarbetspartner/underleverantör,
Kapacitet,
Miljö,
Kvalitet,
Underskrift.
Genom att svara ja nedan så vidimeras att behörig företrädare för i detta formulär angiven samarbetspartner/underleverantör, godkänner att företaget står till förfogande som samarbetspartner/underleverantör till ovanstående anbudsgivare i samband med anbudsgivning.
I händelse av att ovanstående anbudsgivare antas som avtalspart, accepterar undertecknad att som samarbetspartner/underleverantör, erbjuda tjänster och varor enligt uppställda krav och villkor i förfrågningsunderlag med bilagor till nämnda upphandling. Som samarbetspartner/underleverantör i denna upphandling har undertecknad tagit del av samtliga krav och villkor i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor, vilka accepteras i sin helhet.

Country:
Country:
Sweden

Published:
Published date:
Dec 23 2016

Deadline:
Deadline:
Feb 15 2017

CPVs:
CPVs:
34130000 - Motor vehicles for the transport of goods
34134100 - Flatbed trucks
34140000 - Heavy-duty motor vehicles
34144510 - Vehicles for refuse

Address:
Address:
Kungsgatan 86
Eskilstuna
Sweden

Location:
Location:
Eskilstuna

Contact:
Contact:
Anna Backeliv

Email:
Email:
inkop@eem.se
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
455738-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo