Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Close date is after 2020-07-11

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
2.1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów ...
None 25/06/20 29/07/20
Poland POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej ś/c PE w msc. Siedliska, Ełk, Smokowo, Biedaszki, Biedaszki Małe oraz msc. Falczewo
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej ś/c PE w msc. Siedliska, Ełk, Smokowo, Biedaszki, Biedaszki Małe oraz msc. Falczewo.Zamówienie podzielone jest na 3 części:Część 1 – opracowanie dokumentacji na ...
None 30/06/20 03/08/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu medycznego w ramach przeciwdzialania pandemii Covid 19
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w celu przeciwdziałania pandemii Covid 19, w szczególności:1) mobilny aparat RTG z ramieniem C – zadanie 1;2) ultrasonograf – zadanie 2;3) łóżka intensywnej opieki ...
None 10/07/20 24/07/20
Poland „UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia
Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”. Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego (zespołu budynków) wraz z ...
None 26/06/20 31/07/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE Odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie VII 2018 do XII 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze wraz z załadunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (Cielcza, ...
None 24/06/20 28/07/20
Poland GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021
Świadczenie usługi dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021 zostało podzielone na 10 zadań: 1. dowóz 42 uczniów do SP nr 82, ul. Radarowa 26, ...
1.8 million 12/06/20 14/07/20
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z UPOWAŻNIENIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...
None 06/07/20 11/08/20
Poland SKARB PAŃSTWA, PGL LP, NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH Remont i przebudowa sześciu zbiorników w układzie koralikowym (...) obr. Stary Lesieniec w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni cieku bez nazwy – Kąpielisko Burmistrza (...)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont i przebudowa sześciu zbiorników w układzie koralikowym na działce oznaczonej numerem 1 obr. Stary Lesieniec w ramach zadania pod ...
454,201 03/07/20 05/08/20
Poland SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 106 pakietów.Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do ...
1.2 million 24/06/20 30/07/20
Poland GMINA GAĆ (NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2, 3 ORAZ 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO PROWADZI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ĆWIK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, AL. J. CH. SZUCHA 8, 00-582 WARSZAWA) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gać wraz z transportem i zagospodarowaniem odebranych odpadów
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gać, transporcie i zagospodarowaniu odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie ...
None 19/06/20 23/07/20