Urządzenia sieciowe

Buyer Name
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Total no. of suppliers
1
Supplier name
NGE POLSKA SP. Z O.O.

Description

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 – urządzenia sieciowe.
2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanego przez Zamawiającego, systemu sieci bezprzewodowej Cisco na terenie budynków Uniwersytetu Gdańskiego, o budynek Wydziału Chemii, zwanym w dalszej części „systemem”. Po rozbudowie cały system musi zapewniać obsługę punktów dostępowych posiadanych i nowych przez już posiadane i nowo zakupione kontrolery.
3. Zamawiający informuje Wykonawców, że dysponuje obecnie systemem składającym się z:
1) 144 punktów dostępowych AIR-LAP1042N-E-K9,
2) 124 punktów dostępowych AIR-LAP1131AG-E-K9,
3) 2 kontrolerów sieci bezprzewodowej Cisco AIR-WLC4404-100-K9,
4) 1 kontrolera sieci bezprzewodowej Cisco AIR-CT5508-250-K9.
Całość systemu jest obsługiwana przez oprogramowanie Cisco WCS, na które Zamawiający posiada licencje w ilości potrzebnej dla bieżącej ilości punktów dostępowych i kontrolerów.
4. Zamówienie obejmuje:
4.1 dostawę następujących urządzeń do rozbudowy istniejącej w UG sieci bezprzewodowej:
1) kontroler sieci bezprzewodowej wraz z redundantnym zasilaczem - 1 komplet,
2) punkty dostępowe sieci bezprzewodowej wraz z zewnętrznymi zasilaczami - 153 komplety,
3) licencje do systemu zarządzania siecią bezprzewodową - 1 komplet,
4.2 wdrożenie:
1) instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń i okablowania
a) kompletacja wszystkich dostarczonych podzespołów,
b) montaż fizyczny kontrolera w szafach montażowych,
c) montaż fizyczny wszystkich punktów dostępowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Kampusu UG,
d) montaż fizyczny całości okablowania niezbędnego do pracy urządzeń (zasilanie, okablowanie miedziane, okablowanie światłowodowe) zarówno dostarczonego, jak i będącego już w posiadaniu Zamawiającego,
e) aktualizacja oprogramowania w dostarczonych urządzeniach do wersji uzgodnionej z Zamawiającym w trakcie wdrożenia,
2) integracja z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego na podstawie uzgodnień z Zamawiającym
a) ustalenie z Zamawiającym docelowej konfiguracji urządzeń,
b) implementacja docelowej konfiguracji urządzeń,
c) testy połączeń między urządzeniami,
d) backup konfiguracji oraz odtworzenie w przypadku awarii,
3) instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania i licencji
a) backup konfiguracji obecnie posiadanego oprogramowania,
b) podniesienie wersji oprogramowania do aktualnej zalecanej przez producenta,
c) instalacja nowych licencji,
d) konfiguracja nowych urządzeń w systemie,
e) testy funkcjonalności oprogramowania na nowych urządzeniach,
f) backup konfiguracji systemu po zakończeniu wdrożenia,
4. 3przeszkolenie min. 2 osób w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.
5. Szczegóły zamówienia opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 8 do SIWZ i musi:
1) być pełnowartościowy i wolny od wszelkich wad i uszkodzeń,
2) być fabrycznie nowy – dotyczy dostarczonych urządzeń - tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostarczeniem i nieużywany przed dniem dostarczenia (Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo sprawdzenia sprzętu przed jego rozpakowaniem),
3) być w wersji aktualnej – dotyczy oprogramowania – tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy na dzień poprzedzający dzień składania ofert,
4) pochodzić (dotyczy urządzeń i oprogramowania) z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
5) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
6) posiadać oznakowanie „CE”, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami),
7) mieć dołączone do urządzeń wykorzystujących energię: etykiety i karty produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012r. poz. 1203), jeśli przepisy dotyczą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji zamówienia w sposób terminowy oraz kompletny, zgodny z opisem w rozdz. II SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ,
2) poniesienia ryzyka wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą do czasu przekazania przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia,
3) poniesienia kosztów przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia,
4) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas instalacji/montażu systemu,
5) przeszkolenia, na własny koszt, minimum 2 osób w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia,
6) zapewnienia gwarancji i serwisu dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca oświadcza, że przed realizacją zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym i potwierdzi dokładny termin dostawy wraz z wdrożeniem systemu.
9. Miejscem dostawy i wdrożenia systemu jest Budynek Wydziału Chemii, Kampus UG, ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku.
10. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarcza do jednostki organizacyjnej Zamawiającego, wypełnioną(e) i podpisaną(e) kartę(y) gwarancyjną(e) oraz instrukcję(e) obsługi w języku polskim.
11. Odbiór przedmiotu zamówienia:
1) odbioru przedmiotu zamówienia dokona(ją) osoba(y) wyznaczona(e) przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym,
2) odbioru dostarczonych urządzeń Zamawiający dokona na podstawie dołączonej do oferty specyfikacji technicznej systemu (w której podane są szczegółowo parametry oferowanych urządzeń i elementów systemu),
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac związanych z wdrożeniem oraz za dostarczenie całości przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz zapisami w SIWZ,
4) po zakończeniu wdrożenia i przed odbiorem całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów połączeń między urządzeniami oraz przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej - szczegółowy opis zespołu, obejmujący schematy połączeń; określenie, które elementy zestawu odpowiadają za poszczególne funkcjonalności itp.
5) odbiór polega na finalnej ocenie kompletnego dostarczenia systemu i wymaganych dokumentów oraz prac związanych z wdrożeniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia,
6) Zamawiający sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, który musi być podpisany przez obie strony (Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę); jest on podstawą wystawienia (na Uniwersytet Gdański) faktury VAT.
12. Faktura opłacona będzie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury.
13. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego przedmiotu zamówienia a przedstawionymi w SIWZ, w załączniku nr 8 do SIWZ i dołączonej do oferty specyfikacji technicznej,
2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie dostarczonych urządzeń i oprogramowania – opisanych w rozdz. II pkt. 4 ppkt. 4.1 SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ,
3) nienależytego wykonania prac związanych z wdrożeniem i uruchomieniem systemu, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 ppkt. 4.2 SIWZ,
4) braku dostarczenia dokumentów, wymienionych w pkt. 11 ppkt. 4.
14. W przypadkach określonych w pkt. 13 Zamawiający sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania przedmiotu zamówienia, a Wykonawca jest obowiązany do jego niezwłocznej wymiany na nowy, wolny od wad. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wolnego od wad przekroczy termin realizacji zamówienia określony w rozdz. III SIWZ, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 umowy.
15. Gwarancja na przedmiot zamówienia, czas reakcji serwisu, czas naprawy, wymiany - podane są w tabeli w II rozdz. SIWZ
16. Szczegóły dotyczące gwarancji i serwisu podane są w § 7 umowy.
17. Zamawiający, w II rozdz. SIWZ oraz projekcie umowy, używając nazwy producenta, nazw własnych itp. ma na celu zwrócenie uwagi na kompatybilność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego.
18. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności np. w zakresie legalności oprogramowania, ważności oraz zakresu uprawnień licencyjnych, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się bezpośrednio do producenta o potwierdzenie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających ich weryfikację, lub zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych.
19. Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt. powyżej wykaże niezgodność przedmiotu zamówienia lub jego elementów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z nich narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.
20. Umowa dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, umowa o dofinansowanie UDA-POIS.13.01-011/08-00 z dnia 01.07.2009r. z późn. zmianami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XIII, Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.
21.Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
22. Termin obowiązywania umowy obejmuje termin świadczeń gwarancyjnych, tj. okres 36 miesięcy.
23. Szczegóły zamówienia podane są w rozdz. II SIWZ, Załączniku nr 8 do SIWZ oraz w umowie.

Date published
24/05/2014

OCID
ocds-0c46vo-0133-174578-2014
Categories (CPV)
32420000 - Network equipment

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network