Zadanie Nr 19 – Płyny Infuzyjne

Buyer Name
108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala w podziale na 66 Grup asortymentowych. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy określony niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia asortyment.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— zadanie nr 1 – Leki,
— zadanie nr 2 – Leki,
— zadanie nr 3 – Leki,
— zadanie nr 4 – Leki,
— zadanie nr 5 – Leki,
— zadanie nr 6 – Leki,
— zadanie nr 7 – Leki,
— zadanie nr 8 – Leki,
— zadanie nr 9 – Leki,
— zadanie nr 10 – Leki,
— zadanie nr 11 – Leki,
— zadanie nr 12 – Leki,
— zadanie nr 13 – Leki,
— zadanie nr 14 – Leki,
— zadanie nr 15 – Leki,
— zadanie nr 16 – Leki,
— zadanie nr 17 – Leki,
— zadanie nr 18 – Leki,
— zadanie nr 19 – Płyny Infuzyjne,
— zadanie nr 20 – Żywienie pozajelitowe,
— zadanie nr 21 – Żywienie jelitowe,
— zadanie nr 22 – Kontrasty radiologiczne,
— zadanie nr 23 – Kontrasty naczyniowe,
— zadanie nr 24 – Paski do glukometrów,
— zadanie nr 25 – Dezynfekcja,
— zadanie nr 26 – Dezynfekcja,
— zadanie nr 27 – Dezynfekcja,
— zadanie nr 28 – Dezynfekcja,
— zadanie nr 29 – Dezynfekcja,
— zadanie nr 30 – Pętle druciane,
— zadanie nr 31 – Asortyment laryngologiczny,
— zadanie nr 32 – Materiały stomatologiczne, protetyczne, wiertła stomatologiczne,
— zadanie nr 33 – Dezynfekcja stomatologiczna,
— zadanie nr 34 – Materiały hemostatyczne,
— zadanie nr 35 – Materiały szewne,
— zadanie nr 36 – Nici skórne,
— zadanie nr 37 – Szwy syntetyczne monofilamentowe,
— zadanie nr 38 – Szwy syntetyczne niewchłanialne,
— zadanie nr 39 – Szwy syntetyczne wchłanialne,
— zadanie nr 40 – Materiały do szycia,
— zadanie nr 41 – Siatki chirurgiczne,
— zadanie nr 42 – Staplery,
— zadanie nr 43 – Materiały jednorazowe,
— zadanie nr 44 – Port naczyniowe,
— zadanie nr 45 – Seton gazowy,
— zadanie nr 46 – Materiały jednorazowe,
— zadanie nr 47 – Materiały jednorazowe,
— zadanie nr 48 – Zestaw do monitorowani ciśnienia,
— zadanie nr 49 – Uniwersalny zestaw osłon na ramię C,
— zadanie nr 50 – Asortyment RTG,
— zadanie nr 51 – Asortyment sterylizacyjny,
— zadanie nr 52 – Materiały do podciśnieniowej terapii ran Genadyne,
— zadanie nr 53 – Materiały eksploatacyjne jedno. użytku do terapii nerko zastępczych,
— zadanie nr 54 – Papier,
— zadanie nr 55 – Papier,
— zadanie nr 56 – Papier,
— zadanie nr 57 – Papier,
— zadanie nr 58 – Materiały opatrunkowe,
— zadanie nr 59 – Rękawice,
— zadanie nr 60 – Rękawice,
— zadanie nr 61 – Rękawice,
— zadanie nr 62 – Materiały jednorazowe,
— zadanie nr 63 – Materiały szewne,
— zadanie nr 64 – Siatki do przepuklin,
— zadanie nr 65 – Leki,
— zadanie nr 66 – Leki.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza do składania ofert równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
W przypadku złożenia oferty, w której zostaną zaoferowane asortymenty o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wskazać nazwę asortymentu równoważnego oraz wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty itp. zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz zadecyduje o ich równoważności. Przedstawienie w ofercie towaru uznanego przez Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
Miejsce dostawy leków: sukcesywne dostawy leków do Apteki 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku, przy ulicy Kościuszki 30. Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania "NA RATUNEK" lub "NA CITO" w ciągu 24 godziny od złożenia zamówienia.
Termin dostarczenia zamawianego towaru - maksymalnie do 72 godzin (3 dni robocze) od zgłoszenia (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, faxem lub przez telefon potwierdzony faxem).
Minimalny okres ważności dostarczanych leków musi wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej, niż podane wielkości - zapotrzebowanie na dany asortyment powinno być wówczas odpowiednio przeliczone, a ilość szt. w opakowaniach zgodna z zamówieniem (w przypadku wartości ułamkowych opakowania należy zaokrąglić je do pełnego w górę).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu.
Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Date published
20/03/2013

OCID
ocds-0c46vo-0133-091362-2013
Categories (CPV)
33000000 33600000 33680000 33140000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network